ЗАПОВЕД № 605, гр. Велинград, 17.04.2019 г.

О Б Щ И Н А    В Е Л И Н Г Р А Д

З  А  П  О  В  Е  Д

 605, гр. Велинград,   17.04.2019 г.

            На основание чл. 183, ал. 3 и чл. 182, чл. 168, ал. 3 във връзка с чл. 184, чл. 472, ал. 2, чл. 473, ал. 3 и чл. 175 от Изборен кодекс, чл. 44, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, решения на ЦИК № 144 -ЕП 11.04.2019 г. и 82-ЕП 11.04.2019 г., с цел определяне на местата за поставяне на агитационните материали, изготвяни и разпространявани от инициативните комитети, партии, коалиции от партии и кандидати за произвеждане на избори за членове на Европейски парламент от Република България на 26.05.2019 г.

Н А Р Е Ж Д А М :

І. Определям места за поставяне на плакати, обръщения и други агитационни материали, изготвяни и разпространявани от инициативните комитети, партии, коалиции и кандидати в периода от 26.04.2019 г. вкл. със срок за премахване на същите до 24 часа на 02.06.2019 г. при спазване изискванията и правилата на членове от чл. 181 до чл. 186 и чл. 177 от Изборен кодекс и решение на ЦИК 82-ЕП от 07.04.2019 г., както следва:

А) гр. Велинград, кв. Лъджене:

 1. Бул. „Хан Аспарух” в частта на пешеходната зона, разположена от  административните сгради на общината до пл. „Н.Гяуров”- на преместваеми табла, изработени от  политическите партии, коалиции и иниц.комитети;
 2. Читалище “Отец Паисий” – рекламни табла;
 3. Метално табло на ул. „Юндола” до паметник;
 4. Автобусна спирка на ул. „Георги Кирков” (бивш обект – поделение на строителни войски);
 5. Автобусна спирка на тротоара на републ. път II-84 (пресечка на „Хан Аспарух” и „Патриарх Емтимий” -  от страна на бензиностанция)

Б) гр. Велинград, кв.Чепино:

 1. Спирка, находяща се до кръстовището на ул. “Никола Вапцаров” и ул. “Клептуза” (между парк „Клептуза” и хотел „Акватоник” – жълта спирка срещу хотел);
 2. Врата на постройката на спирка “Клептуза”, находяща се на ул. “Братя Маврикови” на пресечка с ул. “Клептуза”;
 3. Последна спирка на ул. „Братя Маврикови” (обръщало)

В) гр. Велинград, кв.Каменица:

1.Спирка “Финансовото”- на преместваеми табла на политическите партии, коалиции и иниц.комитети на разстояние не по-малко от 50м. от Дом за стари хора “Ела”;

2. На площад “Възраждане” /тротоар пред паметник на В. Пеева/- на преместваеми табла на  политическите партии, коалиции и иниц.комитети – на разстояние не по- малко от 50 м. от сградите на читалището и музея;

3. На кръстовище на ул. “Владо Черноземски” и ул. “Гео Милев” – на излято бетоново съоръжение на тротоар.

Г) За кметствата и населените места  в община Велинград:

 1. За с. Драгиново – автобусна спирка.
 2. За кметство Грашево – на преместваеми табла на политическите партии, коалиции и иниц.комитети около кметство, но на разстояние по- голямо от 50 м. от изборната секция.
 3. За с.Кръстава – на преместваеми табла на политическите партии, коалиции и иниц.комитети, които се поставят на тротоар на кръстовището на ул. “Грънчарица” и ул. “Авлията” на разстояние по- голямо от 50 м. от изборното помещение и аналогично на ул. „Сютка” и ул. „Чала”.
 4. За с.Бутрева – табло, център село.
 5. За с.Цветино – на преместваеми табла на политическите партии, коалиции и иниц.комитети, които се поставят на тротоар на обръщало на автобус /до мост/.
 6. За с.Биркова – спирка.
 7. За с.Чолакова – автобусна спирка.
 8. За с.Св.Петка – двете автобусни спирки.
 9. За с.Пашови – спирка.
 10. За с.Юндола – спирка.
 11. За с.Рохлева – автобусни спирки.
 12. За с.Абланица – автобусна спирка.
 13. За с.Враненци – спирка.
 14. За с.Горна Дъбева – спирка.
 15. За с.Бозьова – стара неизползваема сграда на 100 м. от кметството.
 1. За с. Горна Биркова, с. Всемирци, с. Алендарова, с. Долна Дъбева и с. Кандови – на преместваеми табла на политическите партии, коалиции и иниц.комитети, които се поставят на тротоар на разстояние по- голямо от 50 м. от изборното помещение, но не повече от 100 м..

ІІ.. ……….

………………..

V. Напомням на всички кметове и кметски наместник, директори на общински предприятия, управители на търговски дружества с над 50% общинско участие, директори на училища, детски градини и ЦПЛР – ОДК, директор на „Исторически музей Велинград”, ръководители на заведения, домове и други специализирани институции, предоставящи социални услуги за забраните по чл. 182 от Изборен кодекс за недопускане на предизборна агитация в държавни и общински учреждения, институции, държавни и общински предприятия и в търговски дружества с повече от 50 на сто държавно или общинско участие в капитала, както и за използване на държавния и общинския транспорт за предизборна агитация и решението на Централна избирателна комисия.

Настоящата заповед да бъде съобщена от отдел „АИОВО” (деловодство)  на всички заинтересовани страни, а на Районна избирателна комисия – срещу подпис от г-жа Катя Георгиева.

Същата да се обяви  на таблото за обяви и на страницата на община Велинград – в частта й по т. І  и точка V от секретар на община и отдел „АИОВО” (деловодство).

Д-Р КОСТАДИН КОЕВ:

КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД

Подпис: ЗАМЕСТНИК-КМЕТ

АТАНАС ПАЛИГОРОВ………/п/………………..

Оправомощен със заповед № 587/15.04.2019 г.

 

Коментарите са изключени!