ОБЯВА ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТТА

 

ОБЯВА

ОБЯВА ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТТА

На основание чл. 6, ал. 10, т.1 и т.2 от „Наредбата за условия и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда (Наредба за ОВОС) ДВ, бр. 3 от 05.01.2018 г., в сила от 09.01.2018 г.

Във връзка с постъпило писмо от РИОСВ – Пазарджик в Общинска администрация – Велинград

с вх. № 32-01/67 от 16.04.2019 год.

 

СЪОБЩАВА

 

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за

„Изграждане на хотел – апартамент тип, СПА център, търговия и услуги“ – разширение върху допълнителна площ чрез присъединяване на имот с идентификатор 10450.150.82 към имот с идентификатор 10450.150.129, м. „Вельовица“ по КККР на гр. Велинград, община Велинград, обл. Пазарджик/

 

   

          ГРАЖДАНИТЕ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД ИМАТ ПРАВО ДА ВЗЕМАТ ОТНОШЕНИЕ В СРОК ДО 14 ДНИ  ОТ 19.04.2019 год. (петък) до 03.04.2019 год. (петък) ЗА МНЕНИЕ И ВЪЗРАЖЕНИЕ ПО ОБЯВЕНОТО ПО-ГОРЕ ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ МОГАТ ДА ГО НАПРАВЯТ В ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ВЕЛИНГРАД С АДРЕС: БУЛ. „ХАН АСПАРУХ“ №35 ИЛИ В РИОСВ – ПАЗАРДЖИК С АДРЕС: УЛ. „ГЕНЕРАЛ ГУРКО“ №3, 4400 П.К.220. ИНФОРМАЦИЯТА ПО ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ Е НАХОДЯЩА В СТАЯ №40 В СГРАДАТА НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ  – ВЕЛИНГРАД.

 

         Дата: 19.04.2019 г.

 

 

 

Коментарите са изключени!