РЕШЕНИЕ № 100 /18.04.2019г.

О

тносно: Кандидатстване на Община Велинград пред Фонд „Социална закрила“ към Министерство на труда и социалната политика с проектно предложение „Закупуване и доставка на кухненско оборудване за нуждите на Общинска служба за социални услуги гр.Велинград“.

На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.12 от ЗМСМА и във връзка с Ръководство за получателите на финансиране и Методиката за разпределение на средствата по фонд „Социална закрила” към Министерство на труда и социалната политика, след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове

 «за»

Брой гласове      «против»

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

24

0

0

24

29

Общински съвет – Велинград,

Р  Е  Ш  И:

            1.  Дава съгласие община Велинград да кандидатства пред фонд “Социална закрила” към Министерство на труда и социалната политика с проектно предложение „Закупуване и доставка на кухненско оборудване за нуждите на Общинска служба за социални услуги град Велинград”.

            2. Одобрява извършването на разходи от бюджета на община Велинград за съфинансиране на проект „Закупуване и доставка на кухненско оборудване за нуждите на Общинска служба за социални услуги град Велинград”, с финансираща организация фонд “Социална закрила” към МТСП, в размер на 10% от общата стойност на проекта възлизаща на 1 900,20  лв. /хиляда и деветстотин лева и двадесет стотинки/.

Възлага изпълнението на решението на Кмет Община Велинград

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 18.04.2019г., Протокол №6, точка №5 от дневния ред, по вх.№238/03.04.19г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на  Постоянната комисия по икономика, финанси, бюджет и дружества.

.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                         /инж.А.Мареков/

Коментарите са изключени!