РЕШЕНИЕ № 101 /18.04.2019г.

Относно: Приемане на проект за изменение Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди на граждани, настаняването им под наем в общински жилища по чл.43 и чл.45 от ЗОС и разпореждането с общински жилищни имоти.

На основание чл. 45а от Закона за общинската собственост, чл. 21, ал. 1, т. 8 и т.23, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, при спазване на изискванията на чл. 75-80 от Административнопроцесуалния кодекс и чл. 11, ал. 3 и чл. 15, ал. 1, чл. 18а, чл. 20, чл. 26 и чл. 28, ал. 1 от Закона за нормативните актове, след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове

 «за»

Брой гласове      «против»

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

24

0

0

24

29

Общински съвет – Велинград,

Р  Е  Ш  И:

Чл. 1.  Приема Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди на граждани, настаняването им под наем в общински жилища по чл. 43 и чл. 45 от ЗОС и разпореждането с общински жилищни имоти

§ 1. Разпоредбата на чл. 4, ал. 2 се заличава.

§ 2. В чл. 7, ал. 2 след думите „лицензиран оценител“ се заличават думите „за което гражданите заплащат режийни разноски в размер на 0.5 % от стойността на имота”.

§3. Разпоредбата на  чл.9, ал.6 се заличава.

Преходни и Заключителни разпоредби

Параграф единствен

 

Настоящият акт се издава на основание чл. 45а от Закона за общинска собственост и 21, ал. 1, т. 8 и 23 и ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация.

Възлага изпълнението на решението на Кмет Община Велинград

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 18.04.2019г., Протокол №6, точка №6 от дневния ред, по вх.№180/14.03.19г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на  Постоянната комисия по общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба и регионална политика и евроинтеграция.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                         /инж.А.Мареков/

Коментарите са изключени!