РЕШЕНИЕ № 109 /18.04.2019г.

Относно: ПУП – ЧИ на плана за регулация и застрояване на УПИ I-7356 /с идентификатор по КК 10450.502.1556/, УПИ VIII-4157 /с идентификатор по КК 10450.502.959/ и имот 8122-общ. /с идентификатор по КК 10450.502.1648/ в кв. 69 по плана на гр. Велинград.

На основание чл.21, ал.(1), т.8 и т.11 от ЗМСМА и чл.27 от ЗМСМА; чл.128, ал.(3) от ЗУТ, чл.131, ал.2, т.1 и т.4 от ЗУТ, чл.134, ал.(1), т.1 от ЗУТ, чл.134, ал.(2), т.6 от ЗУТ, § 8 от ПР на ЗУТ и чл.6, ал.(1) от ЗОС, след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове

 «за»

Брой гласове      «против»

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

25

0

0

25

29

Общински съвет – Велинград,

Р  Е  Ш  И:

       1. Дава съгласието си в качеството си на орган, управляващ общинската собственост, относно изработване на  ПУП – ЧИ на УПИ I-7356 /с идентификатор по КК 10450.502.1556/, УПИ VIII-4157 /с идентификатор по КК 10450.502.959/ и имот 8122-общ. /с идентификатор по КК 10450.502.1648/ плана за регулация и застрояване на  в кв. 69 по плана на гр. Велинград.

         Частичното изменение на плана за регулация предвижда обединяване на имот 7356 /с идентификатор по КК 10450.502.1556/ с имот 8122-общ. /с идентификатор по КК 10450.502.1648/ и образуване на нов УПИ I-1556,1648-„За ЖС,търговия и услуги” с площ 561 кв.м. в кв.69 по плана на гр. Велинград. Освен това, регулационните граници на УПИ VIII-4157 /с идентификатор по КК 10450.502.959/ се поставят в съответствие с имотните граници по кадастрална карта, на основание § 8 от ПР на ЗУТ.

      Частичното изменение на плана за застрояване предвижда нова застройка в УПИ I-1556,1648-„За ЖС,търговия и услуги” при следните параметри: етажност - до 2 етажа, височина на стрехата – до 10 м, плътност на застрояване – 60 %, Кинт = 1,2 , озеленена площ – 40 %.

         2. Упълномощава Кмета на община Велинград да сключи писмено предварително съгласие, нотариално заверено, за ЧИ на ПРЗ на УПИ I-7356 /с идентификатор по КК 10450.502.1556/, УПИ VIII-4157 /с идентификатор по КК 10450.502.959/ и имот 8122-общ. /с идентификатор по КК 10450.502.1648 в кв. 69 по плана на гр. Велинград, на основание чл.134, ал.1, т.1 от ЗУТ.

         3. Дава съгласието си в качеството си на орган, управляващ общинската собственост, за промяна на статута на имот 8122 /с идентификатор по КК 10450.502.1648/ от публична в частна общинска собственост.

Възлага изпълнението на решението на Кмет Община Велинград

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 18.04.2019г., Протокол №6, точка №14 от дневния ред, по вх.№248/10.04.19г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на  Постоянната комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                         /инж.А.Мареков/

Коментарите са изключени!