РЕШЕНИЕ № 110 /18.04.2019г.

Относно: Проект за изменение на улична регулация – изменение на улична регулация между кв.1, кв.2, кв.3, кв.4 и кв.5 в с.Бутрева.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА, чл.129, ал.1 от ЗУТ, съгласно чл.134, ал.(1), т.1 от ЗУТ, съгласно чл.64, ал.(1), т.3 и чл.108, ал. (2)  от ЗУТ, след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове

 «за»

Брой гласове      «против»

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

25

0

0

25

29

Общински съвет – Велинград,

Р  Е  Ш  И:

      

 Одобрявам в качеството си на орган, управляващ общинската собственост в конкретният случай улици, за изменение на улична регулация между кв.1, лв.2, кв.3, кв.4 и кв.5 в с. Бутрева, общ. Велинград.

С проекта за частично изменение на плана за регулация уличната регулация между о.т.13-6а-6-5-3 се променя, като се преместват о.т. 6а, 6 и 5 и се образува нови такива – 13а и 3а. Широчината на улицата се запазва 6,0м. Променя се улица с о.т. 6-17 по съществуващата на място улица и също се запазва ширина 6,0м. Премества се о.т.17, както е показано в графичната част. Променя се улица с о.т.18-17-16-15 по съществуващата на място асфалтирана улица, като ширината й се запазва 6,0м. Осови точки 16 и 15 се преместват, както е показано в графичната част. Променя се уличната регулация между о.т.6а и 7, както е показано в графичната част по съществуващата сграда. Образува се нова о.т.6б. Във връзка с гореописаните промени, там където се образува придаваемо място към парцелите след преместването на улиците, то се придава към тях,за сметка на собствените имоти, като дворищно-регулационните линии се продължават до новата уличнорегулационна линия (в кв.2 и кв.4).

Устройствената зона е „Жилищна с малка плътност и височина на застрояването”.

Възлага изпълнението на решението на Кмет Община Велинград

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 18.04.2019г., Протокол №6, точка №15 от дневния ред, по вх.№258/10.04.19г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на  Постоянната комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                         /инж.А.Мареков/

Коментарите са изключени!