РЕШЕНИЕ № 111 /18.04.2019г.

Относно: Проект за изменение на улична регулация –ул.”Съединение” между кв.7, кв.8 в с.Долна Дъбева.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА, чл.129, ал.1 от ЗУТ, съгласно чл.134, ал.1, т.1 от ЗУТ, съгласно чл.64, ал.1, т.3 и чл.108, ал.2 от ЗУТ, след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове

 «за»

Брой гласове      «против»

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

25

0

0

25

29

Общински съвет – Велинград,

Р  Е  Ш  И:

      

Одобрява в качеството си на орган, управляващ общинската собственост в конкретния случай улица „Съединение” между кв.7 и кв.8 в с.Долна Дъбева, Община Велинград – между о.т.7-55-8-9-10-65-11-12.

С проекта за частично изменение на плана за регулация уличната регулация  о.т.7-55-8-9-10-65-11-12 се променя като се преместват о.т.11, 64, 10, 9, 8, 55 и се образуват нови такива -12а, 11, 64, 9, 9а, 9б, 9в, 8, 8а, 8б, 64, 10, 10а, 10б, 10в, 55. Широчината на улицата се запазва 10,0м. Образува се и ново отклонение между о.т. 64, 9, 9а, 9б, 9в, 8, 8а, 8б по съществуващия на място асфалтов път също с широчина 10м. Във връзка с гореописаните промени, там където се образува придаваемо място към парцелите след преместването на улиците, то се придава към тях, като дворищно регулационните линии се продължават до новата уличнорегулационна линия / за УПИ ХІV, ХІІІ, ХІІ, ХІ, Х в кв.7/. След така направените промени УПИ ІІ – Озеленяване се разделя от новопроектираната улица, като частта на изток се оформя като нов квартал 8а и нов УПИ І – „Озеленяване” в него.

Възлага изпълнението на решението на Кмет Община Велинград

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 18.04.2019г., Протокол №6, точка №16 от дневния ред, по вх.№257/10.04.19г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на  Постоянната комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                         /инж.А.Мареков/

Коментарите са изключени!