РЕШЕНИЕ № 112 /18.04.2019г.

Относно: Приемане на годишен финансов отчет на „МБАЛ-Велинград”ЕООД за 2018г.и утвърждаване на независим одитор на дружеството за 2019г.

  На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.11, ал.1, т.3, т.7 и чл.43, ал.1 от Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване на правата на собственост на общината в търговските дружества и  след проведеното поименно гласуване с  

Брой гласове

 «за»

Брой гласове      «против»

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

25

0

0

25

29

Общински съвет – Велинград,

Р  Е  Ш  И:

      
  1. Приема Годишен отчет за приходите и разходите, Счетоводен баланс, Отчет за собствения капитал, Отчет за паричните потоци и Доклад на независимия одитор на  ”МБАЛ- ВЕЛИНГРАД” ЕООД  за 2018г.
  2. Утвърждава за независим одитор на дружеството за 2019г.: Димчо Димитров.
  3. Упълномощава Управителя на ”МБАЛ- ВЕЛИНГРАД” ЕООД  да сключи договор с независимия одитор.
    Възлага изпълнението на решението на Управител „МБАЛ-Велинград” ЕООД.       Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 18.04.2019г., Протокол №6, точка №17 от дневния ред, по вх.№264/10.04.19г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на  Постоянната комисия по икономика, финанси, бюджет и дружества.           ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /инж.А.Мареков/
Коментарите са изключени!