РЕШЕНИЕ № 113 /18.04.2019г.

Относно: Приемане на годишен финансов отчет на „МЦ Велинград 2017”ЕООД за 2018г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.11, ал.1, т.3, т.7 и чл.43, ал.1 от Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване на правата на собственост на общината в търговските дружества и след проведеното гласуване с

Брой гласове

 «за»

Брой гласове      «против»

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

24

0

1

25

29

Общински съвет – Велинград,

Р  Е  Ш  И:

      

 Отлага приемането на Отчет за дейността на ”МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР- ВЕЛИНГРАД 2017”  ЕООД, Счетоводен баланс и Отчет за приходи и разходи за 2018г.за следващото заседание.

Възлага изпълнението на решението на Председател ОбС.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 18.04.2019г., Протокол №6, точка №18 от дневния ред, по вх.№266/10.04.19г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на  Постоянната комисия по икономика, финанси, бюджет и дружества.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                         /инж.А.Мареков/

Коментарите са изключени!