РЕШЕНИЕ № 114 /18.04.2019г.

Относно: увеличение на бюджета на община Велинград за 2019г. в частта и за капиталови разходи с 6 750 лева от продажба на общински земи и имоти и тяхното разпределяне  в програмата за капиталови разходи на Община Велинград за 2019г.

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове

 «за»

Брой гласове      «против»

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

25

0

0

25

29

Общински съвет – Велинград,

Р  Е  Ш  И:

1. Приема увеличение на бюджета на община Велинград за 2019г. в частта и за капиталови разходи с 6 750 лева от продажба на общински земи и имоти.

2. Разпределя средствата в размер на 6 750 лева от продажба на общински земи за „Подмяна на стоманобетонови стълбове по улици в гр. Велинград”.

3. Изменя т. 2.21 от Решение № 35 от 28.04.2019г. на ОбС Велинград по следния начин „Полагане на бордюри и бетонова настилка на ул. „Цар Самуил”, ул. „Боляри 1 и 2” и ул. „Димитър Мечев””.

Възлага изпълнението на решението на Кмет на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 18.04.2019г., Протокол №6, точка №19 от дневния ред, по вх.№261/10.04.19г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на  Постоянната комисия по икономика, финанси, бюджет и дружества.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                         /инж.А.Мареков/

Коментарите са изключени!