ОБЯВЛЕНИЕ

КМЕТСТВО ДРАГИНОВО, ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД

О Б Я В Л Е Н И Е

         На основание чл.124 б,ал.2, от ЗУТ и във връзка със Решение № 88/28.03.2019 г. на Общински съвет гр. Велинград се разрешава:

         Изработване на ПУП-Проект за частично изменение на плана за регулация и застрояване на УПИ № VІІ-857 и УПИ VІІІ-1238-общ. в кв.94 по плана на с.Драгиново,Община Велинград. УПИ VІІІ-1238 е собственост на Община Велинград а УПИ VІІ-837 е собственост на Цанко Христов Кацаров по нот.акт №81/02.10.2017г..

         С проекта за частично изменение на плана за регулация, уличната регулация не се променя.

         Дворищната регулация се изменя, като 102 кв.м. /Придаваема част №1/се придават от УПИ VІІІ-1238-общ. към УПИ VІІ-857 по взаимно съгласие на съсобствениците и на основание чл.15, ал.3 от ЗУТ. Образуват се парцели с площи и отреждане, както следва: УПИ VІІ-857 с площ 622 кв.м.

УПИ VІІІ-1238-общ. с площ 653 кв.м.

         Площ на придаваема част от УПИ VІІІ-1238-общ. към УПИ VІІ-857 е 102 кв.м.

         С проекта за частично изменение на плана за застрояване се предвиожда свободно застрояване за новообразуваните парцели, като се спазват всички нормативни отстояния. Устройствената зона е „жилищна с малка плътност и височина на застрояването“. Параметрите на застрояване са: етажност-до 3 етажа, плътност на застрояване -60%, Кинт-1.2, озеленяване-40 %, устройствена зона –Жм, дадени по долу в таблицата и в матрица в графичния матерал.

. Промените се отразени с кафяв и зелен цвят в скицата с идейно предложение.

           Решението се намира в сградата на Кметство с.Драгиново и Община Велинград.

АБ

03.05.2019 г.

Коментарите са изключени!