Обявление

         На основание  чл. 124б ал.2 и чл.128 ал.2 от ЗУТ и във връзка  със Заповед № 598/16.04.2019 г. на кмета на община Велинград , се разрешава изработването   на проект за частично изменение на плана за регулация и застрояване на у.п.и. № ХVI-193 и образуване на нови у.п.и. № ХVI-193 и № ХХXI-193, кв. № 11, по плана на с. Света Петка, ЕКАТТЕ 65534, община Велинград, област Пазарджик. Ситуацията е съобразена с регулационния и кадастралния план на с. Света Петка, одобрени със заповеди № 1198 / 24.11.1989 г. и № 2066 / 25.11.2016 г.

         Обхватът на ПУП е в граници на у.п.и. № ХVI-193, представляващ урбанизирана територия за жилищни нужди – застроен терен, в кв. № 11, по плана на с. Света Петка.                      С проекта за частично изменение плана за регулация , уличната регулация не се променя.Дворищната регулация се изменя на у.п.и. № ХVI-193, така че да се образуват нови у.п.и. с равна площ № ХVI-193 и № ХХXI-193, кв. № 11, по плана на с.СветаПетка.

       – Площ на нов у.п.и. № ХVI-193 – 365 кв.м.

        -Площ на нов у.п.и. № ХХXI-193 – 365 кв.м.

 С проекта за частично  изменение на плана за застрояване се предвижда

- запазване на съществуващите жилищни сгради и ново жилищно строителство – свързано застрояване на общата /проектна/ регулационна граница между нови у.п.и. № ХVI-193 и № ХХXI-193, както и надстройка (трети жилищен етаж) над съществуваща двуетажна жилищна сграда (изток) в нов у.п.и. № ХVI-193, кв. № 11, по плана на с. Света Петка, при устройствена зона – жилищна с преобладаващо застрояване с малка височина (до 10 м), означена като (Жм), и максимални параметри на застрояване : етажност – до 3 етажа , височина на стрехата – до 10 м, плътност на застрояване – до 60 % , К.инт. – до 1,2 , минимална озеленена площ – 40 %.

Заповедта се намира в отдел „ТСУ” на община Велинград,ет.1,стая №2

Коментарите са изключени!