Обявление

       На основание чл.124 б,ал.2, от ЗУТ и във връзка със уведомление за инвестиционно предложение с изх.№ ПД-01-117-/10/от 03.05.2019г. и изх.№ПД-01-117-/11/ от 03.05.2019г. на регионална инспекция по околната среда и водите – Пазарджик и вх.№274/08.05.2019г., вх.№275/08.05.2019г. на кметство с.Драгиново.

       Отностно: Инвестиционно предложение „ Пречиствателна станция за отпадачни води – Велинград и трасе за довеждащ колектор до ПСОВ – Велинград“ в поземлен имот №276006, м. „Мерата“, землището на с.Драгиново, общ.Велинград, обл.Пазарджик.

       Предмет на ИП е изграждане на пречиствателна станция за отпадачни води /ПСОВ/, с капацитет 50 000 ЕЖ, в поземлен имот № 276006, м. „Мерата“, землището на с.Драгиново, общ.Велинград, обл.Пазарджик, с обща площ от 9 дка и трасе на довеждащ колектор от главен клон №8, кв.“Индострялен“ на гр.Велинград до ПСОВ. В ПСОВ ще постъпват отпадачните води от гр.Велинград, региона и с.Драгиново. Предвижда се механично и билогично пречистване на отпадачните води със секции за нитрификация и денитрификация и утаителни резервоари.

       За целта на ИП е процедиран ПУП-ПРЗ, като за сметка на поземлен имот № 276006, м. „Мерата“ землището на с.Драгиново, общ. Велинград се образува нов УПИ VІ-6 „пречиствателно съоражение на отпадни води“, който е одобрен със Заповед № 30/13.01.2009г..

        Инвестиционното предложение се намира в сградата на Кметство с.Драгиново и Община Велинград.

АБ

09.05.2019 г.

Коментарите са изключени!