Извънредно заседание, което ще се проведе на 21.05.2019 г. /вторник/ от 9,30

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

  На основание чл.23, ал.4, т.2, чл.25, т.1 от ЗМСМА, чл.39, ал.2, т.2, ал.5 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Велинград, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация,  свиквам общинските съветници на извънредно заседание, което ще се проведе на 21.05.2019 г. /вторник/ от 9,30 ч. в голяма заседателна зала на Община Велинград,  при следния проект на

ДНЕВЕН РЕД:

1.Прекратяване на Договор за управление №515/05.06.2017г. с Георги Аспарухов Мяшков без същият да бъде освобождаван от отговорност и избиране на временно изпълняващ длъжността Управител на «ВКТВ» ЕООД до провеждане на конкурс.

Докл.:Б.Бозьов

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                        /инж.Али Мареков/

Коментарите са изключени!