Заповед

ЗАПОВЕД

№716

гр. Велинград,17.05.2019г.

    Относно: Предприемане на превантивни мерки за недопускане на пожари в полския и горски фонд, тяхното своевременно ликвидиране, намаляване на вредните последствия от потенциални пожари и заповед на Областен управител № РД-93 от 16.04.2019 г.

    На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, Наредба 8121з-968/10.12.2014г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейност в земеделски земи, раздел ІІІ “Защита от горските територии от пожари” от Закон за горите, чл. 8 от Закон за опазване на селскостопанското имущество, чл. 125 и чл. 126 от ППЗГ, Наредба №8 за условията и реда за защита на горските територии от пожари, чл. 6, ал. 1, т. 2 от Закон за опазването на земеделските земи, чл. 44, ал. 1 от ЗОЗЗ за фактически състави по чл. 41а, ал. 1 от ЗОЗЗ

НАРЕЖДАМ:

1. ОБЯВЯВАМ НАСТЪПВАНЕ НА ВОСЪЧНА ЗРЯЛОСТ И ОПРЕДЕЛЯМ ПРОТИВОПОЖАРНИ МЕРКИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ПОЖАРНАТА БЕЗОПАСНОСТ  В ПОЛСКИЯ И ГОРСКИ ФОНД, КАКТО СЛЕДВА:

1.1. ЗАБРАНЯВАМ  паленето на стърнища, извършването на огневи работи, пушене в непосредствена близост до узрели житни блокове, фуражи и площадки, паленето на открит огън, тютюнопушенето и паркирането на МПС в площи с посеви и в непосредствена близост до тях от настъпване на восъчна зрялост до прибиране на реколтата и изораването на стърнищата, както и пушенето до складове с леснозапалими вещества,  фуражи и площадки.

1.2. ЗАБРАНЯВАМ  паленето на стърнища, слогове, крайпътни ивици и сухи треви.

1.3. ЗАБРАНЯВАМ изхвърлянето на отпадъци от земеделски култури и складирането на фуражи  на по-малко от 50 м от границите с горските насаждения.

1.4.  ЗАБРАНЯВАМ  паленето на огън и изгарянето на отпадъци в сметищата и депата за отпадъци.

1.5.ЗАБРАНЯВАМ  паленето на насажденията покрай ж.п. линии, преминаващи през горите или покрай тях, забранявам извършването на огневи работи в горските територии по време на пожароопасния сезон. Допускането на тези дейности е само в случаите на аварии и неотложен ремонт съгласувано с органите по пожарна безопасност и защита на населението и с държавните горски стопанства/държавни ловни стопанства.

1.6. ВЪЗЛАГАМ на собствениците на имоти, граничещи с горски фонд, да направят противопожарни ивици с ширина не по – малка от 6м.

1.7. Управителят на “Електроразпределение” клон Велинград да организира почистването на суха тревна растителност, изнасяне на суха паднала маса и други горими материали в просеките на въздушните линии и край съоръженията на територията на община Велинград.

 Срок: постоянен.

           Отговорник: Началник “Електроразпределение”  при община Велинград

2. УВЕДОМЯВАМ НАСЕЛЕНИЕТО, ЧЕ СИГНАЛЪТ ЗА ОПОВЕСТЯВАНЕ ПРИ ПОЖАР Е НЕПРЕКЪСНАТ ВОЙ НА СИРЕНА 3 МИН СЪС СКОКООБРАЗНО ИЗМЕНЕНИЕ НА ЧЕСТОТАТА ПРЕЗ 2 S, ДОПУСТИМО – ЧЕСТИ УДАРИ ПО МЕТАЛНИ ПРЕДМЕТИ. ТЕЛЕФОНЪТ, НА КОЙТО СЕ СИГНАЛИЗИРА ПРИ ПОЖАР, Е 112.

Напомням на юридически и физически лица произтичащите от заповедта на Областен управител задължения, както следва:

- стопанисващите частни пътища, които минават през или покрай житни посеви, горите и земите от горския фонд, да отстранят сухите треви и храсти, горими предмети и материали в сервитута на пътя;

- на собствениците или ползвателите на въздушни електропроводни линии и други линейни съоръжения, преминаващи през горския фонд, да поддържат в пожаробезопасно състояние трасето на линейното съоръжение, включващо и сервитутната зона;

- при осъществяване на дейност в земеделски земи да уведомяват писмено съответната РС ПБЗН преди започване на жътвата в площи над 20 дка;

- да поставят на видни места покрай площите с житни култури знаци за забрана на пушенето и паленето на открит огън в съответствие с Наредба №РД-07/8 от 2008г.;

- при започване на жътвата, житните култури да се парцелират на площи за ежедневна работа с противопожарни ивици, широки не по – малко от 6м., изпълнени чрез ожънване, отстраняване на сламата и заораване;

- да представят до края на месец април в РСПБЗН схеми с разположението на засетите площи с житни култури, пожарозащитните ивици, пътищата за придвижване на пожарната техника и действащите водоизточници;

- при жътва с площ над 100 дка да осигуряват дежурство на трактор с водач с прикачен плуг с минимална широчина на захвата 1 метър;

- при жътва в участъци с обща площ над 2000 дка да се осигурява дежурство на трактор с водач и техника за пожарогасене. Техниката за пожарогасене да се състои от прикачно ремарки с цистерна с вода най – малко 2000 л., с помпа и осигурено теглително средство. Тази техника да е оборудвана с един двупътен разклонител с щорцови съединители, два шланга с диаметър 52 мм и минимална дължина по 10 м., един струйник със спирателен кран 52 мм и два струйника за разпръсната струя. Пожарогасителното съоръжение може да бъде заменено с поливомиячна машина или пожарен автомобил.

- в жътвената кампания да използват земеделска техника, която отговаря на изискванията на производителя за безопасна експлоатация, след извършен годишен технически преглед и осигурена с искрогасители и пожаротехнически средства за първоначално гасене;

………………………………………………..

Д-Р КОСТАДИН КОЕВ: /п/

КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД

Коментарите са изключени!