Обявление

На основание  чл. 124б ал.2 и чл.128 ал.2 от ЗУТ и във връзка            със Заповед №698/15.05.2019 г. на кмета на община Велинград , се разрешава изработване  на проект за частично изменение на плана за регулация, като се изменя регулацията на улица с ос.т. № 12-39  и на у.п.и. № III-14, № IV-15, № VI-16 и № VII-20, кв. № 10, по плана на с. Алендарова, ЕКАТТЕ 83421, община Велинград, област Пазарджик ,одобрен със заповед № 1511 / 25.09.2015 г., и с регулационния план на с. Алендарова, одобрен със заповед № 553 / 04.06.1984 г.

        С проекта за частично изменение плана за регулация , уличната регулация се променя , като се изменя регулацията на улица с ос.т. № 12-39.

        Дворищната регулация се изменя, така че проектните регулационни. граници да бъдат поставени в съответствие с имотните граници, съгласно § 8 от ЗУТ на у.п.и. № III-14, № IV-15, № VI-16 и № VII-20, кв. № 10, по плана на с. Алендарова.

Нова площ на у.п.и. № III-14 – 911 кв.м.

Нова площ на у.п.и. № IV-15 – 1149 кв.м.

Нова площ на у.п.и. № VI-16 – 356 кв.м.

Нова площ на у.п.и. № VII-20 – 864 кв.м.

Измененията са показани с червен цвят в скицата идейно –предложение.

Заповедта се намира в отдел „ТСУ” на община Велинград,ет.1,стая №2

Коментарите са изключени!