Обявление

          На основание чл.124 б, ал.2, от ЗУТ и във връзка със Заповед №759/28.05.2019 г. на Кмета на общ. Велинград  се  разрешава:

          Изработване на ПУП-проект за частично изменение на плана за регулация на улица с о.т.№№ 58-59-60-61 между кв.4 и кв.19 по плана на с.Грашево, Община Велинград.

          С проекта за частично изменение на плана за регулация, уличната регулация се променя, като улица с о.т.№№ 58-59-60-61 си измества по съществуващата на място улица и се образува нова улица с о.т. .№№ 58-59-60-60а-61 с ширина 8,00м.

          Дворищната регулация се изменя, вътрешните регулационни линии на засегнатите парцели се продалжават и прекъсват до ново проектираната улица.

          Измененията са показани със зелен и кафяв цвят в идейната скица.

           Заповедта  се намира в сградата на Кметство с.Драгиново и Община Велинград.

     

         

АБ

29.05.2019 г.

Коментарите са изключени!