РЕШЕНИЕ № 125 /30.05.2019г.

Относно: Даване на съгласие за издаване на Разрешително за водовземане от минерална вода от водоизточник Сондаж № 4 „Власа” и КЕИ „Власа” от Находище на минерална вода „Велинград-Каменица”- № 16 от Приложение № 2 към чл.2 от Закона за водите на Община Велинград, за обект: „Общински дом за стари хора”, находящ се в УПИ  XIII-2049, кв.217 по плана на гр.Велинград, община Велинград, област Пазарджик.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, т.5.2. на Решение № 28/04.02.2011 год. на Министъра на околната среда и водите във връзка с чл. 52, ал. 1, т. 3а и ал. 3 от Закона за водите и постъпило заявление от д-р Костадин Коев, в качеството му на Кмет на Община Велинград, с ЕИК № 000351580, с вх. № 92-00/2446 от 03.09.2018 год., след проведеното гласуване с

Брой гласове

 «за»

Брой гласове      «против»

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

27

0

0

27

29

Общински съвет – Велинград,

Р  Е  Ш  И:

1.Общински съвет-Велинград, дава съгласие за издаване на Разрешително за водовземане от минерална вода от водоизточник Сондаж № 4 „Власа” и КЕИ „Власа” от находище на минерална вода „Велинград-Каменица”- № 16 от Приложение № 2 към чл. 2 от Закона за водите на Община Велинград, с ЕИК № 000351580 за обект: „Общински дом за стари хора”, находящ се в УПИ  XIII-2049, кв. 217 по плана на гр. Велинград, община Велинград, област Пазарджик, със средно денонощен дебит от Сондаж № 4 „Власа” до 0,28л./сек. и от КЕИ „Власа” до 0,24л/сек, целогодишно за 365 дни в годината в обем от Сондаж № 4 „Власа” до 8 830,00 куб. м. за година. и от КЕИ „Власа” до 7 568,00 куб.м.  за година за срок от 10(десет) години с цел на водовземането – „всички други цели”, безвъзмездно.

            2. Упълномощава Кмета на Община Велинград да извърши необходимите правни и фактически действия по изпълнението на настоящето решение.

            Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 30.05.2019г., Протокол №8, точка №10 от дневния ред, по вх.№303/20.05.19г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на  Постоянната комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                         /инж.А.Мареков/

Коментарите са изключени!