РЕШЕНИЕ № 126 /30.05.2019г.

Относно: Отказ за издаване на Разрешително за водовземане от минерална вода от водоизточник Сондаж № 13 от Находище на минерална вода „Драгиново”, с. Драгиново, община Велинград, област Пазарджик- № 27 от Приложение № 2 към чл. 2 от Закона за водите на „СИНКЕВИЦА” ЕООД за обект: „ОБУВЕН ЦЕХ”, находящ се в УПИ IV-„Обувен цех”, кв. 65  по регулационния план на с. Драгиново, община Велинград, област Пазарджик.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, т.5.2. на Решение №27/04.02.2011 год. на Министъра на околната среда и водите във връзка чл.68, т.3а, чл.62, ал. 1, във връзка с чл.52, ал.1, т.3, буква „а” и ал.3 от Закона за водите и постъпило Заявление от Гроздан Стоянов, в качеството  му на управител на „СИНКЕВИЦА” ЕООД, с ЕИК 200764427, с вх. № 53-00/1590 от 01.11.2018 год.  за издаване на Разрешително за водовземане от минерална вода чрез съществуващо водовземно съоръжение – Сондаж № 13 от находище на минерална вода „Драгиново”, с.Драгиново, община Велинград, област Пазарджик, след проведеното гласуване с

Брой гласове

 «за»

Брой гласове      «против»

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

26

1

0

27

29

Общински съвет – Велинград,

Р  Е  Ш  И:

1.Общински съвет-Велинград ОТКАЗВА да издаде на Разрешително за водовземане от минерална вода от водоизточник Сондаж № 13 от находище на минерална вода „Драгиново”, с. Драгиново, община Велинград, област Пазарджик – изключителна държавна собственост,  № 27 от Приложение № 2 към чл. 2 от Закона за водите на „СИНКЕВИЦА” ЕООД, с ЕИК 200764427 за обект: „ОБУВЕН ЦЕХ”, находящ се в УПИ IV-„Обувен цех”, кв. 65 по регулационния план на с. Драгиново, община Велинград, област Пазарджик, със средно денонощен дебит до 0,30 л./сек. сезонно от 01.10 до 30.04 за 212 дни, като заявеното количество е 5 495,04 куб/год.  за година, с цел на водовземането – „всички други цели”, възмездно.

            2. Упълномощава Кмета на Община Велинград да извърши необходимите правни и фактически действия по изпълнението на настоящето решение.

            Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 30.05.2019г., Протокол №8, точка №11 от дневния ред, по вх.№304/20.05.19г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на  Постоянната комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                         /инж.А.Мареков/

Коментарите са изключени!