РЕШЕНИЕ № 136/30.05.2019г.

Относно: Даване на съгласие по изработен проект за ЧИПР в кв.55 по плана на с.Драгиново.
Относно: Даване на съгласие по изработен проект за ЧИПР в кв.55 по плана на с.Драгиново.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА; чл.27 от ЗМСМА; чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ и във връзка с чл.134, ал.1, т.1 от ЗУТ и чл.128, ал.3 от ЗУТ,  след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове

 «за»

Брой гласове      «против»

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

24

0

0

24

29

Общински съвет – Велинград,

Р  Е  Ш  И:

            1. Дава съгласие по изработения проект – проект за частично изменение на плана за регулация за УПИ ІХ-525 в кв.55 и улица с о.т.182-183-184 по плана на с.Драгиново, Община Велинград.

           С проекта за частично изменение на план за регулация уличната регулация на улица „Поленска“ с о.т.182-183-184 в североизточната й част към УПИ ІХ-525 се променя, като регулационната линия се поставя в съответствие с масивни огради на място и ширината на улицата става от 7.00, 10.00 до 8.00 м.. Дворищната регулация за УПИ ІХ и І в кв.55 се променя, като дворищно регулационната линия между двата парцела се продължава до новата улично регулационна линия. След промените:

             УПИ ІХ-525, кв.55 с площ 460 кв.м.

             УПИ І-531, кв.55 с площ 485 кв.м.

             Промените се отразени с кафяв и зелен цвят в скицата с идейно предложение.

            Устройствената зона е „Жилищна с малка плътност и височина на застрояването“.

             2.Упълномощава Кмета на община Велинград да извърши необходимите процедури по ЗУТ и ЗОС.

Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 30.05.2019г., Протокол №8, точка №21 от дневния ред, по вх.№309/20.05.19г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                         /инж.А.Мареков/

Коментарите са изключени!