РЕШЕНИЕ № 142/30.05.2019г.

Относно: Разрешение за изработване на ПУП за промяна предназначението на земеделски земи в м.”Голямо блато”.

На основание чл. 21, ал.1, т.11 и ал.2 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1, 124б и чл. 125 от ЗУТ  и след проведеното гласуване с

Брой гласове

 «за»

Брой гласове      «против»

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

25

0

0

25

29

Общински съвет – Велинград,

Р  Е  Ш  И:

1.Разрешава изработване на - ПУП за промяна предназначението на земеделски земи.

С настоящия подробен устройствен план се предвижда да се предприеме процедура по промяна предназначението на имот 10450.149.1, 10450.149.2, 10450.149.3 и 10450.149.4, местност „Голямо блато” по КК на гр. Велинград, общ. Велинград от земеделска земя в режим на застрояване. Ще се образува един нов урегулиран поземлен имот:

УПИ CLIX-159 -„За Жилищно строителство, търговия и услуги” с площ 18 089 кв.м.

Достъпът до новообразуваният парцел ще се осъществява посредством път от КК на гр. Велинград – ПИ 10450.150.110, който се свързва с републиканска пътна мрежа ІІ-84 и улица Хан Аспарух в гр. Велинград.

С предвидения план за застрояване се предвижда строителство на сгради „За Жилищно строителство, търговия и услуги” с параметри на застрояване: плътност на застрояване – 60%, Кинт=1.2, минимална озел. площ – 40%, етажност – 1-3 етажа, височина на стреха – 10м.

2.Настоящето Решение да се разгласи по реда на чл.124б,ал.2 от ЗУТ.

3.Решението не подлежи на оспорване съгласно чл.124 б,ал.4 от ЗУТ.

4.Решението да се впише в регистъра на общинската администрация по чл.5 от ЗУТ.

Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 30.05.2019г., Протокол №8, точка №27 от дневния ред, по вх.№318/20.05.19г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

/инж.А.Мареков/

Коментарите са изключени!