РЕШЕНИЕ № 144/30.05.2019г.

Относно: Даване на съгласие за частично изменение на ПРЗ, засягащ улична регулация в кв.286 по плана на гр.Велинград.

На основание чл.21, ал. (1), т. 8 и т.11, чл.27 и чл.44, ал. (2) от ЗМСМА, чл.128, ал.З от ЗУТ и  чл.131, ал.1 и 2   от ЗУТ и чл.134, ал.2, т.1  и т.2 от ЗУТ и след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове

 «за»

Брой гласове      «против»

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

25

0

0

25

29

Общински съвет – Велинград,

Р  Е  Ш  И:

 Дава съгласието си като собственик на уличната мрежа за частично изменение на план за регулация и застрояване, като уличната регулация на ул.”Банска” между о.т.1736 и о.т.1995 се променя в частта на УПИ VII, като регулационната линия се поставя в съответствие с имотната граница на ПИ 10450.501.2460.

Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 30.05.2019г., Протокол №8, точка №29 от дневния ред, по вх.№319/20.05.19г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                         /инж.А.Мареков/

Коментарите са изключени!