Обявление

          На основание  чл. 124б ал.2 и чл.128 ал.2 от ЗУТ и във връзка  с Решение  № 139/30.05.2019 г. на Общински съвет- Велинград , с което дава съгласието си в качеството си на орган, управляващ общинската собственост и съсед на частни имоти по кадастрален план на с. Кръстава , общ. Велинград.

        С проекта се иска допълване , поправка и оцифряване на кадастрален план на с. Кръстава, общ. Велинград , обл. Пазарджик одобрен със Заповед № 664 от 17.10.1961г.

Решението се намира в отдел „ТСУ” на община Велинград,ет.1,стая №2 .

 

АМП

 

Коментарите са изключени!