Обявление

         На основание чл.124 б, ал.2, от ЗУТ и във връзка с писмо с изх.№ 10-00/157/19.06.2019г. от община Велинград за инвестиционно предложение с изх.№ ПД-01-117-/37/19.06.2019г. на регионална инспекция по околната среда и водите – Пазарджик и вх.№344/24.06.2019г. на кметство с.Драгиново.

          Отностно-Инвестиционно предложение „ Пречиствателна станция за отпадачни води – Велинград и трасе за довеждащ колектор до ПСОВ – Велинград“ в поземлен имот №276006, м. „Мерата“, землището на с.Драгиново, общ.Велинград, обл.Пазарджик.

                  Предмет на ИП е изграждане на пречиствателна станция за отпадачни води /ПСОВ/, с капацитет 50 000 ЕЖ, в поземлен имот № 276006, м. „Мерата“, землището на с.Драгиново, общ.Велинград, обл.Пазарджик, с обща площ от 9 дка и трасе на довеждащ колектор от главен клон №8, кв.“Индострялен“ на гр.Велинград до ПСОВ. В ПСОВ ще постъпват отпадачните води от гр.Велинград, региона и с.Драгиново. Предвижда се механично и билогично пречистване на отпадачните води със секции за нитрификация и денитрификация и утаителни резервоари.

            За целта на ИП е процедиран ПУП-ПРЗ, като за сметка на поземлен имот № 276006, м. „Мерата“ землището на с.Драгиново, общ. Велинград се образува нов УПИ VІ-6 „пречиствателно съоражение на отпадни води“, който е одобрен със Заповед № 30/13.01.2009г

           Инвестиционното предложение  се намира в сградата на Кметство с.Драгиново и Община Велинград.

АБ

24.06.2019 г.

Коментарите са изключени!