РЕШЕНИЕ № 151 /27.06.2019г.

Относно: Кандидатстване на община Велинград с проектно предложение по процедура BG05M9OP001-2.044 ..МИГ Белово, Септември, Велинград – повишаване качеството на живот на хората в неравностойно положение”  по Оперативна програма  „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г. чрез подхода ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и след проведеното гласуване с

Брой гласове

 «за»

Брой гласове      «против»

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

26

0

0

26

29

Общински съвет – Велинград,

Р  Е  Ш  И:

            Дава съгласие община Велинград да кандидатства по процедура BG05M90P001-2.044 „МИГ Белово. Септември. Велинград – повишаване качеството на живот на хората в неравностойно положение” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г. чрез подхода ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ.

            Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 27.06.2019г., Протокол №9, точка №3 от дневния ред, по вх.№359/17.06.19г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба и регионална политика и евроинтеграция.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                         /инж.А.Мареков/

Коментарите са изключени!