РЕШЕНИЕ № 153 /27.06.2019г.

Относно: Утвърждаване на месечната наемна цена и конкурсните условия за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на 2 броя петна, всяко с площ от 20 кв. м., находящи се в имот с идентификатор 10450.502.1514 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Велинград.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7  и ал.8 от ЗОС, чл.28, ал.1, ал.2 и ал.3, чл.29, ал.1 и  Раздел V от Наредбата за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинското имущество на Община Велинград  и след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове

 «за»

Брой гласове      «против»

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

26

0

0

26

29

Общински съвет – Велинград,

Р  Е  Ш  И:

Утвърждава  месечната наемна цена и конкурсните условия , опделени с доклад № 92-00/1910 от 10.06.2019 г. и доклад № 92-00/1911 от 10.06.2019 г. на комисия, назначена със Заповед № 783/03.06.2019 г. и Заповед № 784/03.06.2019 г. за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на 2 броя петна, всяко с площ от 20 кв.м., находящи се в имот с идентификатор 10450.502.1514 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Велинград

  1. 1.                  Началната месечна наемна цена за всяко едно от петната  е в размер на  140.00  /сто и четиридесет/ лева без ДДС  ( 7.00 /седем/ лева на квадратен метър съгласно Таблица за Базисни наемни цени и цени на ползване на общински имоти на територията на Община Велинград).
  2. Сключването и изпълнението на сделката са подчинени на следните условия:

2.1          Месечна наемна цена

2.2         Участниците следва да бъдат юридически лица или еднолични търговци, регистрирани по ТЗ.

2.3         В случай, че конкурсът се спечели от лице различно от това, което в момента е наемател и стопанисва обекта, следва да му заплати подобрения в имота, представляващи отлят фундамент и канализация в размер на 3 000 лева.

2.4         Да открие поне 2 работни места.

2.5         Не може да участва кандидат, който – е неизправен по правоотношение с Общината или системно нарушава актове на Общинският съвет; към момента на откриване на процедурата има непогасени задължения към Общината; в последните три години системно е просрочвал погасяването на задълженията си към Общината; който дължи суми по изтекли или прекратени в последните три години договори с Общината. Когато кандидатът е обединение на лица, тези изисквания се отнасят за всяко едно от лицата в обединението.

  1. Критерии за оценка на предложенията:

3.1         К1-Месечна  наемна цена – 30 точки

3.2         К2- Опит на кандидата в извършване на търговия с храни и хранителни изделия – 30 точки

3.3         К-3 Референции за изправни търговци по договори с общината – 20 точки

3.4          К-4  да открие поне 2 работни места – 20 точки

Класирането на предложенията да се извърши на база комплексен коефициент, получен като сума от стойностите на коефициентите от к1 до к4.

К комплексно е равно на к1 плюс к2 плюс кЗ плюс к4.

Комисията  класира на първо място участника събрал най много точки.

            Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 27.06.2019г., Протокол №9, точка №5 от дневния ред, по вх.№361/17.06.19г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба и регионална политика и евроинтеграция.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                         /инж.А.Мареков/

Коментарите са изключени!