РЕШЕНИЕ № 154 /27.06.2019г.

Относно: Частично изменение и допълнение на програмата за капиталови разходи на Община Велинград за 2019г.

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.60 от АПК и след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове

 «за»

Брой гласове      «против»

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

26

0

0

26

29

Общински съвет – Велинград,

Р  Е  Ш  И:

  1. Изменя обект „асфалтиране на улица “Георги Кирков” от кръговото кръстовище до разклона за с. Драгиново ”   на стойност 112 600лв. в програмата за капиталови разходи на Община Велинград за 2019г, като отнема средствата за обекта на стойност 112 600лв. Средствата се разпределят съгласно предложеното по-долу.
  2. Изменя обект „цялостно асфалтиране на ул. “Йорданка Чанкова”"   на стойност 100 000лв. в програмата за капиталови разходи на Община Велинград за 2019г, като намалява стойността на обекта с 68 140лв. от собствени средства. Средствата се разпределят съгласно предложеното по-долу.
  3. Преразпределя средствата в размер на 180 740лв. от продажба на общински земи в програмата за капиталови разходи на община Велинград за 2019г., както следва:

3.1 – 14 000лв. за „Подмяна водопровод за минерална вода в с. Драгиново” в програмата за капиталови разходи на общ. Велинград за 2019г.;

3.2 – 18 000лв. за изработка и монтаж на подиум за сцената на пл. „Николай Гяуров”,гр.  Велинград в програмата за капиталови разходи на общ. Велинград за 2019г.;

3.3 – 92 340 лв. за обект „Полагане на бордюри и асфалтова настилка на ул. „Димитър Мечев”, гр. Велинград” в програмата за капиталови разходи на общ. Велинград за 2019г.;

3.4              – с 35 227лв. увеличава стойността на обект „полагане бордюри и бетонова настилка на улици „Цар Самуил” и ул. „Боляри 1 и 2”” на стойност 50 000лв., както следва – същият става „полагане бордюри и бетонова настилка на улици „Цар Самуил” и ул. „Боляри 1 и 2” на стойност 85 227лв.,.

3.5 – 21 173лв. за обект „Частична подмяна на главен водопровод на ул. „Иля Еренбург”, гр. Велинград” в програмата за капиталови разходи на общ. Велинград за 2019г.;

4.Съгласно чл. 60 от АПК даваме съгласие за предварително изпълнение на горе приетите точки.

            Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 27.06.2019г., Протокол №9, точка №6 от дневния ред, по вх.№367/17.06.19г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по икономика, финанси, бюджет и дружества.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                         /инж.А.Мареков/

Коментарите са изключени!