РЕШЕНИЕ № 157 /27.06.2019г.

Относно: Одобряване на ПУП-Парцеларен план на проектно трасе на оптичен кабел от с.Рохлева до с.Кръстава, Община Велинград.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА, чл.129, ал.1, чл.64 от ЗУТ  и след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове

 «за»

Брой гласове      «против»

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

26

0

0

26

29

Общински съвет – Велинград,

Р  Е  Ш  И:

          1.Одобрява ПУП– ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН на трасе на оптичен кабел от  с. Рохлева до с. Кръстава, общ.Велинград, обл. Пазарджик-подземно.

         Трасето на оптичния кабел е проектирано да тръгва от урбанизираната територия на с. Рохлева, движи се по общински пътища, преминавайки през с. Бутрева, с. Горна Дъбева, с. Враненци, с. Биркова, с. Чолакова и стига до урбанизираната територия на с. Кръстава. Недвижимите имоти, през които преминава трасето са: 63687.2.91,07867.7.55,07867.7.53, 07867.7.56,07867.13.38,07867.8.93,18527.6.75,12989.4.41,07836.2.43,07836.5.69,12989.3.79,81863.10.149,07836.7.46,81863.10.144,81863.15.206,81863.15.208,81863.29.76,81863.32.81,41136.10.629,41136.114.75,41136.11.74,41136.8.174,41136.16.102.. Дължината на трасето е13 778 м.

           Описаното по-горе трасе се движи само в пътища, без да засяга частни имоти, като е съобразено със съществуващия наклон на терена и ситуационните подробности.

Трасето е обозначено с червен цвят, като в парцеларния план са показани номерата на точките от чупките по оста му. Предвиден е сервитут от по0.55 м. от двете страни на трасето.  Приложени са координатни регистри на точките от оста на трасето на оптичния кабел.

             Изработен е парцеларен план в мащаб 1:2000. В проекта са отразени :

-        границите и кадастралните номера на поземлените имоти ;

-        трасето на оптичния кабел ;

-        сервитутните линии, с означени разстояния до оста на оптичния кабел;

-        номера на върховете (чупки) от оста на оптичния кабел;

            Трасето не засяга обработваеми земи или земи в горски фонд,а също и частни имоти.

            ІІ.Решението да се обяви по реда на ЗУТ.

            Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 27.06.2019г., Протокол №9, точка №9 от дневния ред, по вх.№363/17.06.19г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                         /инж.А.Мареков/

Коментарите са изключени!