ЗАПОВЕД № 891/02.07.2019г.

З А П О В Е Д 

№ 891/02.07.2019г.

На основаниечл. 44 ал. 2 от ЗМСМА, във връзка счл. 5 ал. 1 т. 1 и ал. 3, чл. 46, т. 1, чл. 49 ал. 1 т. 1 иал. 2, и чл. 54-63 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, иза ползването на дървесина и недървесни горски продукти, във връзка с Решения№86/ 28.03.2019г. и №127/ 30.05.2019г. и двете на Общински съвет Велинград и в изпълнение на утвърден графикот кмета на община Велинград с вх. №92-00/1637 от 20.05.2019г. за добив на стояща дървесина на корен за обект  №2019-1

Н А Р Е Ж Д А М :

І.ОТКРИВАМ ПРОЦЕДУРА – ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕза продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл. 54-63 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, иза ползването на дървесина и недървесни горски продукти (наричана за краткост „Наредбата“),/ в горска територия собственост на Община Велинград – гр. Велинград с адрес бул. „Хан Аспарух” №35, тел.** 359/5-21-15, факс **359359/54341, email:obshtina@velingrad.bg. Лице за контакт Алекс Бошнаков тел.0893 41 04 40.

ІІ.ГАРАНЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ е парична сума в размер на 5% от началната цена за обекта, а именно400,68 лв. /четиристотин лева и 68 ст./лв.без ДДС.

Гаранцията за участиесе внася по банковата сметка на Община Велинград – «Общинска банка» АД, IBAN:BG89SOMB91303361807101, BIG: SOMBBGSF и трябва реално да е постъпила по посочената сметка с краен срок до 15:30 часа на 17.07.2019 г.

ІІІ. ОБЕКТ И ОБЕМ НА ДЪРВЕСИНАТА- ПРЕДМЕТ НА ПРОЦЕДУРАТА:

 

  1. Дървесината, предмет на търга е от следния обект с отдели, количество и дървесен вид, начална цена / в лв. без ДДС/ , както следва:

- Обект № 2019-1, включващ следните отдели и подотдели: отдел „149”  подотдел „а”, отдел „ 149” подотдел „н”, отдел „224”  подотдел „ж3”, отдел „ 269  подотдел „в”, отдел „269”  подотдел „и”, отдел „269”  подотдел „л”, намиращи се в горска територия собственост на Община Велинград.

ЗАПОВЕД    № 891/02.07.2019г.

ЗАПОВЕД № 1007/22.07.2019г.

ПРОТОКОЛ Вх. № 92-00/2509 от 22.07.2019г.

ПРОТОКОЛ Вх. № 92-00/2672 от 02.08.2019г.

ДОГОВОР

Коментарите са изключени!