ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС

О Б Щ И Н А     В Е Л И Н Г Р А Д

ОБЯВА

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС

 

На основание Заповед №914/05.07.2019 година на Кмета на община Велинград:

 На 24.07.2019 година от 10:00 часа в Малката заседателна зала на Община Велинград да се проведе публично оповестен конкурс  за отдаване под наем за срок от 10 /години/ на следният общински имот:

- поземлен имот с идентификатор 10450.502.1549 с площ от 19 /деветнадесет/ кв.м с НТП  „За извор за прясна вода ”,  по кадастралната карта на гр.Велинград.

             Определям начална конкурсна месечна наемна цена за горепосоченото петно в размер на 60.00лв. / шестдесет/лв. без ДДС.

             Определям следните конкурсни условия:

               -месечна наемна цена

               -да има действащо разрешително за водоземане от минерална вода от водоизточник сондаж №7 ВКС „Кремъчна баня” от находище на минерална вода Велинград-Лъджене, гр.Велинград, община Велинград, област Пазарджик.

          Определям депозит  за участие в размер на 180.00 лв./сто и осемдесет лв./ която представлява 25 % от началната годишна месечна наемна цена, който се внася по сметка BG 89 SOM 91303361807101, банков код  SOMBBGSF „ Общинска банка”АД  АД до 15,00 часа на 23.07.2019 година.

         Утвърждавам конкурсна документация и такса за нейното закупуване в размер на 96.00 лв./деветдесет и шест лева/ с ДДС. Същата се закупува от касата на общинска администрация, находяща се на първи етаж, всеки работен ден от 9.00 часа до 15.00 часа, от 16.07.2019 год. до 23.07.2019 год.

         Оглед и информация за петното може да се получи всеки ден от 9.00 часа до 14.00 часа, от 16.07.2019 година до 23.07.2019 година в отдел „УСНРОПЗ“, ет.3, ст.31 на Община Велинград.

        Определям краен срок за приемане на конкурсните предложения  до 16.00 часа на 23.07.2019 година в Деловодството на община Велинград.

        При постъпило предложение само от един кандидат  или не постъпи предложение публично оповестения конкурс се отлага с една седмица. Повторна процедура по т.1 да се проведе при същите условия, час и място на 31.07.2019 година, като удължавам срока за продажба на конкурсни документи и внасяне на депозит до 15.00 часа на 30.07.2019 година и определям краен срок подаване на конкурсни документи 16.00 часа на 30.07.2019 година.

КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД:Д-Р КОСТАДИН КОЕВ

 

 

Коментарите са изключени!