ОБЯВА ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТТА

ОБЯВА

ОБЯВА ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТТА

На основание чл. 30, ал.3 от „Наредбата за ЕО

Във връзка с постъпило писмо в Общинска администрация – Велинград с вх. № 32-01/103 от 09.07.2019 г. от Директора на РИОСВ – Пазарджик, Кмета на Община Велинград

 

 

СЪОБЩАВА

на засегнатото население,

 

Обобщена спревка по чл. 29,  ал.1 на Наредбата за условията и реда за извършване на Екологична оценка на планове и програми за съответствието на ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ГР. ВЕЛИНГРАД, С. ДРАГИНОВО И ЗЕМЛИЩАТА ИМ с разработената Преценка за екологична оценка

 

 

 

 

          ГРАЖДАНИТЕ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД ИМАТ ПРАВО ДА ВЗЕМАТ ОТНОШЕНИЕ В СРОК ДО 14 ДНИ  ОТ 09.07.2019г. (вторник) до 23.07.2019 год. (вторник) ЗА МНЕНИЕ И ВЪЗРАЖЕНИЕ ПО ОБЯВЕНОТО ПО-ГОР,  МОГАТ ДА ГО НАПРАВЯТ В ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ВЕЛИНГРАД С АДРЕС: БУЛ. „ХАН АСПАРУХ“ №35 ИЛИ В РИОСВ – ПАЗАРДЖИК С АДРЕС: УЛ. „ГЕНЕРАЛ ГУРКО“ №3, 4400 П.К.220.

 

Приложение:

 

 1. Обобщена справка по чл.29, ал.1 от Наредба за условията и реда за извършване на Екологична оценка на планове и програми.
         

         Дата: 09.07.2019 г.

 

 

 

ОБОБЩЕНА СПРАВКА

 

 

по чл. 29,  ал.1 на Наредбата за условията и реда

за извършване на Екологична оценка на планове

и програми

 

за

СЪОТВЕТСТВИЕТО

на

ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ГР. ВЕЛИНГРАД, С. ДРАГИНОВО И ЗЕМЛИЩАТА ИМ

с разработената

Преценка за екологична оценка

 

       

юли 2019

 

Обобщена справка

по чл. 29, ал.1 на Наредбата за условията и реда за извършване

на екологична оценка на планове и програми

 

за съответствието на

ОБЩИЯ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ГР. ВЕЛИНГРАД, С. ДРАГИНОВО И ЗЕМЛИЩАТА ИМ

Съгласно чл. 29, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредба за ЕО), Възложителят е длъжен в 14-дневен срок преди окончателното приемане или одобряване на плана да изпрати до органите по чл. 28 и до отговорните за прилагането на плана обобщена справка, включваща анализ на:

 • съответствието на плана/програмата с основните резултати и препоръки от документацията по ЕО, с резултатите от консултациите, с условията, мерките и ограниченията в решението за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО;
 • съответствието на плана с обоснованата алтернатива за постигане целите на плана или програмата;
 • степента, в която мерките по чл. 14, ал. 2, т. 6 и 7  са предвидени в плана или програмата.
 1. 1.            Анализ на съответствието на плана с основните резултати и препоръки в преценката за ЕО и с резултатите от консултациите, включени в решението за преценка по ЕО

              Разработването на преценката за Екологична оценка се извърши на основание чл.81, ал.1, т.1 от Закона за опазване на околната среда /ЗООС/ и становище на РИОСВ- Пазарджик, изх.№ПД-02-4264 от 19.12.2017 г., съгласно което ОУП попада в обхвата на областите, изброени в чл.85, ал.1 от ЗООС, както и в обхвата на т.9.1 от Приложение №2 към чл.2, ал.2, т.1 на Наредбата за реда и условията за извършване на екологична оценка на планове и програми и подлежи на задължителна екологична оценка /ЕО/.

Общия устройствен план на гр. Велинград, с. Драгиново и землищата им се изработва въз основа на Планово задание в съответствие с чл. 125 от ЗУТ. Съгласно изискванията на чл. 125, ал. 6 и 7 от ЗУТ Заданието се съгласува с  Министерство на културата, РИОСВ-Пазарджик.

На основание чл. 126, ал. 4 от ЗУТ, Общият устройствен план на община на гр. Велинград, с. Драгиново и землищата им преминава през две фази:

 • Първа фаза – Предварителен проект;
 • Втора фаза – Окончателен проект.

Съдържанието на проекто-проучвателните работи /ППР/ по всяка фаза се определят съгласно чл. 18 и 19 от Наредба №01/8 на МРРБ за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове.

Общият устройствен план е документ с дългосрочно действие. Съгласно ЗУТ и чл.17, ал.(3) от Наредба № 8 за обема и съдържанието на устройствените планове, Общите устройствени планове на общини се създават за прогнозен период от 15-20 години.

С Решение №123 от 27.04.2017г. на Общинския съвет Велинград е прието изработване на Общ устройствен план на гр. Велинград, с. Драгиново и землищата им.

Общият устройствен план е документ с дългосрочно действие. Съгласно ЗУТ и чл. 22, ал.(3) от Наредба № 8 за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове, Общите устройствени планове на градове се създават за прогнозен период от 15-20 години.

В землището на гр. Велинград и с. Драгиново попадат 3 защитени зони, от които 2 по Директивата за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и една зона по Директивата за опазване на дивите птици.

Това са:

- ЗЗ BG0001030 „Родопи Западни” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка на защитени зони, приет с Решение № 661/16.10.2007 на Министерски съвет (обн. ДВ бр. 85/2007).

- ЗЗ BG0001386 „Яденица” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка на защитени зони, приет с Решение № 661/16.10.2007 на Министерски съвет (обн. ДВ бр. 85/2007).

- ЗЗ BG0002063  „Западни Родопи” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № 835 от 17.11.2008г на МОСВ, изм. със Заповед № 890 от 26.11.2013 г на МОСВ.

Защитени природни територии

В землището на гр. Велинград и с. Драгиново попадат 5 защитени местности:

- ЗМ „Клептуза”, обявена със Заповед No.407 от 09.02.1966 г., бр. 35/1966 на Държавен вестник, попадаща в землището на гр. Велинград

- ЗМ „Бялата скала”, обявена със Заповед No.2194 от 12.12.1968 г., бр. 33/1969 на Държавен вестник, попадаща в землището на гр. Велинград.

- ЗМ „Калпазанов гроб”, обявена със Заповед No.2194 от 12.12.1968 г., бр. 33/1969 на Държавен вестник, прекатегоризирана със със Заповед No.РД-413 от 03.04.2003 г., бр. 42/2003 на Държавен вестник попадаща в землището на гр. Велинград.

- ЗМ „Хайдушки кладенец”, обявена със Заповед No.22 от 08.01.1981 г., бр. 8/1981 на Държавен вестник, прекатегоризирана със Заповед No.РД-380 от 03.04.2003 г., бр. 42/2003 на Държавен вестник,попадаща в землището на гр. Велинград

- ЗМ „Милеви скали”, обявена със Заповед No.913 от 08.04.1972 г., бр. 41/1972 на Държавен вестник, прекатегоризирана със Заповед No.РД-404 от 03.04.2003 г., бр. 42/2003 на Държавен вестник, попадаща в землището на с. Драгиново.

Финансирането на ОУП ще се извърши от общинския бюджет.  

Разработва се двуфазно – предварителен и окончателен проект. Целите и задачите на ОУП са определени с Техническото задание за неговото разработване, одобрено от Общинския съвет Велинград.

Съгласно чл. 127, ал. 1 на ЗУТ, планът подлежи на обществено обсъждане преди приемането му от общинския експертен съвет по устройство на територията, респ. преди одобряването му от Общинския съвет. Орган, отговорен за прилагането на ОУП е ръководството на община Велинград – общински съвет и кмет.

В съответствие с изискванията на Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, компетентният орган предложи мерки за наблюдение и контрол при прилагането на ОУП, които бяха съгласувани от общината.

От направения екологичен анализ на плана бе установено, че почти всички приоритети са насочени пряко или косвено към намаляване или отстраняване на съществуващите проблеми на околната среда.

Общия устройствен план на общината е изработен в съответствие с изискванията на Закона за устройство на територията и подзаконовата нормативна уредба към него и ще определи визия, цели и стратегия на развитие, както и преобладаващо предназначение и начин на устройство на отделните структурни части на територията, като перспективният срок на действие на ОУП на общината е 20 год. без обособени етапи на реализация.

Основната цел на ОУП е да предложи условия и решения за създаване на оптимална пространствена и функционална структура за развитие, изграждане и комплексно устройство на общинската територия в хармонично единство на урбанизираните територии със съществуващите природни и антропогенни елементи и специфични социално-икономически условия за устойчиво възпроизводство на обществото и за предлагане на възможности за пространственото “вписване” на общината в групата от съседни общини в границите на областта. Реализацията на така формулираната основна цел на ОУП, предполага предлагане на устройствени решения, ориентирани в три направления:

v   Развитие и трансформация на съществуващи и поява на нови функции на общината;

v   Развитие, преустройство и адаптиране на макропространствената структура на общината, от гледна точка на поставянето й в съответствие с трансформираните и новите функции;

v    Осигуряване на подходяща за реализацията на функциите на населените места жизнена среда;

Реализацията на така формулираните цели на ОУП е свързано с решаване на следните задачи:

v     да очертае насоките за устройственото планиране при отчитане на комплексните социално-икономически, инфраструктурни предвиждания и на политиките за опазване на околната среда в перспективен период до 2035 -2040 година.

v     Да предложи функционално зониране на територията, чрез:

 • Пространствено структуриране на различните видове територии (зониране на територията) в зависимост от предвиденото в ОУП бъдещо основно предназначение;
 • Определяне на допустимите и забранените дейности в определените функционални зони;
 • Регламентиране на изисквания за използване, опазване и застрояване на различните видове територии (функционални зони) чрез определяне на съответните устройствени режими;
 •  Определяне на мястото на ОУП в териториално-пространствените структури от различен йерархичен ред;
 • Изготвяне изработване на специфични правила и норми за общинската територия на определените в нея територии с основно предназначение;
 •  Предлагане на подходящи насоки за развитието на системите на транспортната и техническата инфраструктура и връзките им с териториите на съседните общини и с инфраструктурните мрежи, съоръжения и обекти с национално значение;
 • Развитие на системите за отдих и туризъм, свързани с природните и антропогенните характеристики на общината и наличните паметници на културно-историческото наследство;
 • Обособяване на територии публична държавна и публична общинска собственост;
 • Определяне на териториите с разпространение на предвидими природни бедствия и мерките за устройствена защита;
 • Определяне на границите на териториите за природна защита и културно-историческа защита и начините на тяхното използване. Определяне на границите на нарушените територии и териториите за възстановяване.

По този начин формулирани, целите и задачите на ОУП произтичат от предназначението на общите устройствени планове за формиране на хармонична жизнена среда в населените места при отчитане на спецификата на конкретния обект и изискванията, предявени с Плановото задание.

Изисква се Планът да определи общата структура на територията, общият режим на устройството й, извън урбанизираните територии, разположението на мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура, териториите с вероятно разпространение на предвидими природни бедствия, поради следните мотиви:

 1. Предвижданията на проекта на ОУП са съобразени и не влизат в противоречие с други съотносими планове и програми на национално, регионално и местно ниво.
 2. Предвижданията на проекта на ОУП се съобразяват и не противоречат на европейските и национални стратегически и планови документи, поставящи цели за опазване на околната среда.
 3. Планът е ориентиран към осигуряване на устройствени условия за екологосъобразно развитие на общинската територия; урбанизация, подобряване на пътната инфраструктура и доизграждане на комуникационно-транспортната инфраструктура, развитие на зелени, свободни и компенсаторни площи, създаване на извънселищно озеленяване; създаване на устройствени условия за изнасяне извън населените места на производствени, складови и обслужващи дейности.
 4. Основните устройствени предвиждания, могат да се систематизират, както следва:

1)                С плана не се променя структурата на града и основните нейни елементи с изключение на комуникационно-транспортната система;

Градът нараства териториално спрямо площта на предходния план, като преобладават новите жилищни терени и терени за отдих – 199,31 ха. Тенденцията е тези терени да запазят характерния за града начин на застрояване – в индивидуални парцели. В централната градска част преобладават и в бъдеще се запазват жилищата с малка и средна височина на застрояване, запазват се и останалите устройствени показатели за отделните зони. Определената, като смесена централна зона – Ц и Ц1 се характеризира с насищане с обекти на административно-деловото обслужване- администрация, финансови институции, търговски, обслужващи обекти и др. За обособените жилищни структури кв. ”Лъджене”, кв. ”Чепино” и кв. ”Каменица” ще е необходим особен подход при реновирането им за да се създаде  съвременен начин на  живот. Предвиждат се за усвояване на нови жилищни територии за обитаване в северната и западната част на кв. ”Каменица”, в западната част на кв. ”Лъджене” местност “Марина ливада”- посока Юндола, в източната и южната част на кв. ”Чепино” и на юг от с. Драгиново. На запад от околовръстният път и на изток към хмелните полета(лъчът от гр. Пазарджик) се предлагат усвояване на съществуващи и  нови терени за производствени, складови и смесено-многофункционални устройствени зони т.е. с бизнес значение. Устройствените зони и параметри на застрояване са съобразени с Наредба №7 от ЗУТ и решение №388/24.09.2008г. на Общинският съвет – Велинград.

                 Устройствените зони са с параметри на застрояване:

 • В смесена централна зони – Ц – Пл. на застр. до 60%; КИНТ до 2,0; Мин озел. пл. 30%;

                Ц1 – Пл. на застр. до 60%; КИНТ до 1,5; и Мин. озел. пл. до 30%;

 • В жилищните устройствени зони – Жм – Пл. на застр. до 60%; КИНТ до 1,2; Мин озел. пл. 40%;

         Жс – Пл. на застр. до 70%; КИНТ до 1,5; Мин. озел. пл. до 30%;

 • Съществуващите производствени терени са в северозападната част на града. Те се запазват, като трябва да се реконструират и модернизират мощностите изградени в тях. На запад и изток от околовръстният път се предлагат усвояване на съществуващи и  нови терени за производствени, складови устройствени зони. Тук са отредени терени за изграждане на сепарираща инсталация, терени за развитие на животновъдни ферми и мандри. Планът предвижда нови територии за приложение на труд в зони от типа смесена многофункционална зона, разположени в западната, северната част на гр. Велинград и на северозапад от пътя за с. Драгиново.
 • В предимно производствени и складови зони – Пп -  Пл. на застр. до 70%; КИНТ до 2,0; Мин. озел. пл. 20%;
 • В смесена многофункционална зона – Смф – Пл.на застр. до 50%; КИНТ до 2,0; Мин. озел. пл. 40%;

2)                              Обектите на социалният сервиз са разположени по главните улици и булеварди – “Съединение”, “Юндулска”, “Хан Аспарух”, “Ал. Стамболийски”, “Патриарх Евтимий” и Общинския пазар. Такива обекти има и в партерните етажи на жилищни сгради по двете пешеходни зони на гр. Велинград. Територии за обществено обслужване Оо – се параметрират съгласно Наредба №7 от ЗУТ.

3)                              Терените за курорт, отдих, рекреации, спорт и др. се предлагат в селищната и извън селищната територия на гр. Велинград и с. Драгиново. До съществуващият западно от града микроязовир, са предвидени терени за рекреации, водни спортове и др. Те ще станат привлекателни места за спорт и риболов. Предложени са и туристически маршрути до тях. Зимните спортни атракции се предвиждат в изграждане на зимна Ледена пързалка върху плувният басейн на централния плаж и изграждане на детски ски писта в кв. ”Чепино” над парка “Клептуза”. Проектът дава статут на парк „Клептуза”- символът на гр. Велинград да се превърне в зона за отдих и рекреации, като езерото да се обособи като бъдещ аквапарк.

В кв. ”Лъджене” до “Спа комплекс Бор” и градинката с паметната плоча на Вела Пеева, съществуващата гора, която с проекта се предлага за парк и се включва в  новопроектираната регулационна граница на града. Този терен според инвестиционните намерения на собствениците се предлага за “мини зоокът” ,който ще преставлява една добра атракция за най-малките посетители на града. Отреден е с устройствена зона “Од”,които параметри на застрояване са показани в Правилата и Нормативите на проекта.

Проектът предлага изграждане на нов Спортен комплест, м. ”Градев дол” в землището на  с. Драгиново между р. Чепинска и пътната връзка до с. Драгиново. Изгражда се нов хотелски комплекс, в непосредствена близост до съществуващият “Аква парк” на входа на с. Драгиново в близост до най-горещият минерален извор.

Поради визуалната връзка и близостта между гр. Велинград и с. Драгиново, териториите на изток от съществуващият път се предлагат за развитие на спа хотелски бизнес – отдих и рекреации, отчитайки климата, релефа, минералните ресурси, транспортната обезпеченост и близостта до общинския център.

Устройство на територии за курорт, рекреация и спорт ;

Ок – Пл. на застр. до 30%; КИНТ до 1,5; Мин. озел. пл. 50%;

Од – Пл. на застр. до 20%; КИНТ до 0,5; Мин. озел. пл. 80%;

4)                        Зелената система се характеризира с обогатяване на елементите си в новите територии за усвояване. Основните паркове в гр. Велинград са обновени и модернизирани: парк ”Клептуза” и продължението на зелените площи до “Радонова” женска баня, парк “Двореца”, Парка “Вельова баня”, градската градина в централната зона, градинката “Гяуров” и др. Предвидени са зелени зони за спорт и рекреации: Новата паркова среда на запад от почивен дом ”Двореца” на юг от параклис ”Гергевана” и озеленените площи около спортния терен (стадиона) и централния плаж с водната пързалка. Осигурена е зеленина за широко обществено ползване /в т.ч. улично озеленяване/, като далеч е надхвърлена минималната норма за града. Целта е да се подобрят микроклиматичните характеристики.

               В общият устройствен план на гр. Велинград и с. Драгиново гробищните паркове са два в кв. ”Лъджене”, един в кв. ”Каменица” и един в с. Драгиново. Същите в проекта са отразени. Предлага се разширение на югоизток на гробищния парк в кв. ”Лъджене” намиращ се в съседство с производствената зона и разширение на гробището на с. Драгиново. Старите съществуващи гробища в кв. ”Лъджене” и кв. ”Каменица”, не се разширяват, но ритуалите в тях могат да се извършват.

               Устройствената зона за озеленените територии е Оз и се оразмеряват съгласно предвижданията на Наредба №7 на ЗУТ.

5)                              Основните комуникационни направления на града са “изток- запад”, и север – юг от Второкласен път Е 80 т.е. от автомагистрала “Тракия”. Същите служат за “вход-изход” на града и центъра. Изграденият “Западен” обход на града през Промишлената зона ще изнася транзитното и тежко товарно движение извън жилищната зона, в посока новата пътна връзка при с. Абланица посока Кулата – Гърция.

6)                              Проектът предвижда изграждането на нови събирателни улици ІV кл. в ново предложените терени за усвояване в трите квартала. Основно трасе се явява предложената връзка западно от бул. ”Съединение” минавайки на изток от новопостроения “Кръст-Паметник” и се свързва с ул. ”Николай Хрелков” до хотелски комплекс “Бор”. Изграждането и ще обслужва ново усвоените територии в западната част на града и терена на новата зоологическа градина за малки животни.  Това проектно решение ще облекчи натоварването на светофарното кръстовище на ул. ”Ал. Стамболийски” и бул. ”Съединение”. За регулиране организацията на движението на площада в кв. ”Каменица” се предлага изграждане на кръгово кръстовище, което ще осигури транспортната развръзка за квартала и посоката за с. Драгиново. С проектът организация на движението ще се определи и местата за паркиране в тази част.

7)                           По отношение на местата за паркиране, проектът предлага: Запазване на съществуващите паркинги в основното централно ядро на кв. ”Лъджене” и вторичните центрове в кварталите “Каменица” и “Чепино”. Нови паркинги в центъра ще се обособят около пазара, пред съществуващият панелен блок и пред всички обекти за обществено обслужване. Паркирането около новата леглова база – хотели, ще се осигуряват в самите УПИ-та, (според транспортно-комуникационната наредба към ЗУТ). Там, където има свободни обществени терени около тях, ще се предложат нови паркоместа.

8)                           Пешеходни зони и пешеходни пространства в гр. Велинград са обособени, като съществуващи и нови: съществуващи – пешеходна зона кв. ”Лъджене” по ул. ”Хан Аспарух” от парк “Вельова баня” до площад “Николай Гяуров” пред хотел ”Здравец”, пл. ”Свобода” и пешеходната зона по ул. ”Съединение”. Във вторичните центрове пешеходните площади са: за кв. ”Чепино”- площад “Македония”, а за кв. Каменица площад “Възраждане”.

Проектът предлага, площадите да се обособят ,като пешеходни зони и с проекта за организация на движението транспортните потоци да се прецезират и се обособят места за паркиране около търговските обекти. Съществуващите паркинги да се организират по друг начин, съобразявайки се с новите площадни пространства.

            Предложените алтернативи за развитие на града са в няколко посоки:

 • уплътняване на съществуващите жилищни и производствени терени в  строителните граници на града;
 • запазване и доразвиване структурата и компактността на града, включване на терените обитавани от ромско население в регулационните граници на двете населени места, с цел решаване проблемите им за обитаване;
 • проектът дава възможност връзката между гр. Велинград и с. Драгиново да се превърне в единна структурна единица;
 • предложени са терени за курортни дейности в контактната зона на града;
 • обособяване на микроструктурни единици, съобразени с природни и инфраструктурни ограничители, влизащи в новите строителни граници за развитието на туризма, отдиха, рекреационни дейности в предвид минералните ресурси на землищата на гр. Велинград и с. Драгиново, и изграждане на нови производствени сгради, шоурум, офиси и други при входа на града от областният център.
 • Обективните дадености за социално-икономическото развитие на двете селища и бъдещите възможности за тяхното доразвиване са в основата на устройствените решения на проекта общия устройствен план, водещи до устойчиво развитие и създаване на определен комфорт на средите, в които се осъществява човешкия жизнен цикъл.
 • Устройствените аспекти в развитието на икономиката на град Велинград и село Драгиново са свързани с предвиждане на терени за нови съвременни технологични производства, които не влизат в конфликт с останалите подсистеми – “Обитаване”, “Обслужване” и др.
 • В новия Общ устройствен план се отредени изграждането на нови терени за икономически активности. По този начин се осигурят необходимите устройствени предпоставки за реализиране на заложената динамика, като повлияят върху интереса на инвеститорите съгласно съвременните изисквания. Така ще бъде осигурен необходимия резерв от терени, който от една страна ще задоволи новите изисквания на инвеститорите, от друга страна ще осигури възможности за извършването на процес на рехабилитация и реконструкция на съществуващите производствени зони.

          В района няма и не се допуска стимулирането на силно развити неустойчиви форми на туризма, свързани с промяна на естествения ландшафт, мащабни застроявания, увреждане на природата чрез изграждане на съоръжения или по друг начин.

В района не се развиват и не се стимулират форми на туризъм, свързани с увреждането на социалната среда, елементите на културното или природно наследство.

Местните предприемачи развиват или желаят да развиват устойчив туризъм в тези населени места и техните землища.

Социо-културните граници на района са обособени и различими.

Предлаганите туристически продукти и услуги в региона са свързани с уникалните особености и идентичността на региона.

Пренасяйки предишна оценка и планирани действия от актуализираният общински план, може да се препотвърди и едно от стратегическите направления за развитие на общината и в новия планов период – „развитие на устойчив туризъм”.  Велинград е „дарен” с богати ресурси и възможности за широк диапазон от туристически продукти:

ОПР препотвърждава стратегическото значение за развитието на града – “развитие на устойчив туризъм”.  В такава насока е формулираната в него визия.

          Община Велинград ще се развива като утвърден курорт от национално и международно значение, СПА столица на Балканите, жизнеспособна териториална единица, с подобрен жизнен стандарт, привлекателно място за живот, бизнес, инвестиции и туризъм, съхранена природна среда, традиции и култура.

 1. В преценката за ЕО е анализирани „нулева“ алтернатива (планът да не се изпълни) и алтернатива за реализиране на ОУП. Съгласно направения анализ на разгледаните алтернативи така предложеният вариант на проект на общия устройствен план на общината, отговаря изцяло на направените предвижданията на демографските прогнози и осигурява необходимите условия за балансирано и координирано развитие на териториите на града и населените места в общината. Оценката на евентуалните въздействия в доклада за ЕО показва, че изпълнението на предвижданията на ОУП ще има положително въздействие по отношение на околната среда и човешкото здраве.
 2. Общ устройствен план е изготвен в съответствие с изискванията на нормативната уредба по околна среда. В него е направена оценка на съществуващото състояние на компонентите и факторите на околната среда и човешкото здраве и е определено очакваното въздействие върху тях, следствие реализацията на Плана.
 3. Направени са препоръки и са набелязани мерки за намаляване и възможно най-пълно отстраняване на предполагаемите значителни въздействия върху околната среда от реализацията на ОУП.
 4. В резултат на проведената среща за обществено обсъждане, не са постъпили писмени мотивирани становища от заинтересовани лица или становища.

        По – долу е направен анализ на съответствието на плана с основните резултати и препоръки в преценката, включени в решението по ЕО.

 

2. Анализ на съответствието на плана с основните резултати и препоръки в преценката за ЕО

По отношение съответствието на плана с основните резултати в преценката за ЕО:

Екологичната оценка (ЕО) на ОУП беше извършена в съответствие с изискванията на Глава шеста на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, с които са транспонирани изискванията на Директива 2001/42/ЕС.

Целта на преценката за екологична оценка на ОУП е да допринесе за интегриране на въпросите на околната среда в подготовката и изпълнението на ОУП, с което да се осигури по-високо ниво на защита на околната среда и устойчиво развитие в двете населени места.

От направения анализ на ОУП бе установено, че той е в съответствие с основните изводи и резултати направени в преценката за ЕО.

Оценката на предварителния проект на ОУП дава основание да бъдат направени следните констатации:

- Екологичната част е ориентирана към осигуряване на устройствени условия за екологисъобразно развитие на общината:

- Новите устройствени зони са насочени към балансирана урбанизирана среда в унисон с екологичната политика;

- Запазването на по-голяма част от горските територии е положително и благоприятно за околната среда;

- Запазването на водните площи е в много положителна насока за околната среда;

- Правилното зониране на УЗ в земеделските земи, не носи опасност за околната среда;

- Предвиденото запазване и защита на културното наследство оказва положително влияние както върху общината, така и не оказва влияние върху околната среда.

Общият устройствен план е съобразен с действащите законодателни, нормативни и стратегически документи, като съчетава по хармоничен начин предложенията за развитие на територията с приоритетно опазване на уникалното природно богатство и културни ценности. Поради тази причина предложенията за урбанизиране са с оптимални режими, респектиращи природозащитното законодателство и осигуряващи екологичното равновесие и опазване на биологичното разнообразие. Същевременно се очаква те да подпомогнат създаването на условия за развитие на общината, за осъществяване на икономически инициативи, за привличане на постоянни обитатели, инвеститори и туристи.

За предотвратяване, намаляване или възможно най-пълно отстраняване на предполагаемите отрицателни въздействия от осъществяването на плана върху околната среда, са предвидени съответни мерки в ЕО, които са включени и в окончателния вариант на ОУП.

В изпълнение на  Решение № ПК-02-ЕО/2019г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО, препоръките от Общественото обсъждане на горепосоченият обект предлагаме следната справка:

Съответствието на “ОУП на гр. Велинград, с. Драгиново и землищата им” с основните резултати и препоръки от документацията по преценяване от необходимостта за ЕО, в резултат на условията, мерките  и нанесените препоръки от Общественото обсъждане.

ОУП на гр. Велинград, с. Драгиново и землищата им съответства на основните резултати и препоръки от документацията по преценяване от необходимостта за ЕО в резултат на условията, мерките  и нанесените препоръки от Общественото обсъждане.

Планът е разработен успоредно с процеса на извършване на документацията по преценяване от необходимостта за ЕО, като съответно е постигнато интегриране на екологичните съображения в проекта на плана. Конкретният начин на съобразяване и отразяване на постъпилите становища, бележки и препоръки по време на общественото обсъждане.

Съгласно преценката за необходимост  въздействие от изпълнението на плана е положително по отношение на околната среда и човешкото здраве. При прилагането на ОУП на гр. Велинград и с. Драгиново се очаква:

 • Положително въздействие върху климата и атмосферния въздух, резултат от промените в комуникационно-транспортната система на общината;
 • Екологични, визуални и естетически въздействия, с положителен характер по отношение на ландшафта;
 • Устойчиво управление на потока битови, в т.ч. биоразградими отпадъци, съгласно йерархията за управление на отпадъците;
 • Намаляване на шумовите нива в двете населените места;
 • Положително въздействие върху здравно-хигиенните условия на средата;
 •  Не са засегнати защитени територии по Закона за защитените територии.
 • Положително кумулативно въздействие по отношение на човешкото здраве, качеството на живот и благополучието на хората, свързано с подобряване на пречистването на питейни води, подобряване състоянието на водните тела, в които се заустват отпадъчни води, ограничен риск от вредни въздействия на отпадъците, подобрено качество на атмосферния въздух, ограничаване на нивата на шума, в т.ч. и косвени положителни ефекти от подобрено състояние на ландшафта.
 • Реализацията на плана не предполага значителни отрицателни въздействия върху околната среда и човешкото здраве;

В окончателният проект на ОУП на гр. Велинград, с. Драгиново и землищата им са отразени мерките от Решение № ПК – 02 – ЕО/2019г. на РИОСВ по необходимостта от ЕО, част I,  буква „Б“ и „В” в окончателният вариант на проекта за ОУП на стр.99,  Раздел ІІІ, чл.23 от Правилата и Нормативите за прилагане на плана :

В текстовата част (стр. 99, чл.23 ал.1-8) и графична част на ОУП (Окончателен проект) е изцяло съобразена с предвижданията на Решението на РИОСВ

 • Нанесени са новите граници на ЗМ ”Клептуза”, в окончателният проект и на всички придружаващи графични материали към него.

 

        Нанесени препоръки и становища в окончателният проект на ОУП

 

 • по т.1. от Общественото обслужване терените са  проучени и прецезирани и са отредени за рекреационни зони, като проектът е отразил и 10,0м. зона за обслужване на р.Чепинска.
 • по т.2.  териториите на ромската махала са предложени за включване в регулация.
 • По т.3. зелените площи и парковете на гр.Велинград са потвърдени, като е включен, терен за нов парк на запад от кв.Каменица, с което се увеличава  норматива на жител  зелени площи.Предвидено е ново трасе събирателна улица – продължение на ул.”Цар Самуил”, с което се облекчава трафика на кръстовището ул.”Юндолска”, ул.”Ал.Стамболийски” и бул.”Съединение”. Образуване на нови пешеходни зони в центровете на кв.Каменица и кв.Чепино.
 • По т.4 (последна) провеждането на вело – алея от гр. Велинград до с.Драгиново е отразена в Правилата и нормативите в текстовата част на Записката. (чл.21.ал.2)

      В заключение може да се каже, че всички препоръки и становища от Общественото обсъждане на Окончателният проект на “ОУП на гр. Велинград, с. Драгиново и землищата им” от 11.03.2019г., и Решение № ПК-02-ЕО/2019г. на РИОСВ Пазарджик са взети в предвид и са отразени в графичните и текстови материали.

 

Коментарите са изключени!