ПРОЕКТ:ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ-ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД ПРЕЗ 2019 ГОДИНА

ПРОЕКТ:

 

 

 

ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА  ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ-ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД ПРЕЗ 2019 ГОДИНА

   

Община Велинград на основание чл. 8, ал.10  от Закона за общинската собственост, §1, т. 6 от ДР на Закона за общинската собственост, чл. 19 , ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинско имущество на Община Велинград допълва приетата с Решение № 17/31.01.2019 год. на Общински съвет Велинград годишна Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Велинград през 2019 год.  в раздели и части, както следва:

1.  допълва раздел VІІІ.ПРОДАЖБИ НА ОБЩИНСКА ЗЕМЯ, т.3. По чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС/прекратяване на съсобственост, чрез продажба частта на общината/ с имот:

 - 30 кв.м. ид.ч./тридесет кв.м. идеални части/ от поземлен имот с идентификатор 10450.502.2200/имот номер две хиляди двеста, район петстотин и втори/ по кадастралните карти и кадастралните регистри на гр.Велинград, общ.Велинград, обл.Пазарджик, одобрени със Заповед №РД-18-1214/ 06.06.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК /номер по предходен план: 4121, квартал:416, парцел:ІІІ/, целият с площ от 549 кв.м., АЧОС№545/07.06.2010 год.

2. допълва раздел ІХ.ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОБЩИНСКИ ОБЕКТИ ОТ ПЪРВОСТЕПЕННО ЗНАЧЕНИЕ, с нова точка 3, а именно:

Обект: ” Пречиствателна станция за отпадни води”  върху имот с идентификатор 23234.276.6 по КККР на с.Драгиново, общ.Велинград , одобрени със заповед РД-18-10/11.01.2019 г. на Изпълнителният директор на АГКК, публична общинска собственост, съгласно АПОС№225/27.06.2019 год.

 

 

Кмет на Община Велинград   

Д-Р КОСТАДИН КОЕВ /П/

 

Коментарите са изключени!