РЕШЕНИЕ № 164 /15.07.2019г.

Относно: Прекратяване на Договор за управление № 515 от 05.06.2017г. с Георги Мяшков, без същият да бъде освобождаван от отговорност и избиране на временно изпълняващ длъжността управител на „ВКТВ“ ЕООД до провеждане на конкурс.

На основание Искане от Георги Мяшков, с Вх.№375/24.06.2019г. и чл. 77 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Велинград, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация, чл. 21, ал. 1, т. 9 и т. 23 от ЗМСМА и чл. 11, ал. 1, т. 5 от Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества с общинско имущество и за упражняване правата на собственост на Община Велинград в търговските дружества и след проведеното поименно гласуване с:

      Брой гласове

”за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    ”въздържали се”

Брой

     гласове

”     ”негласувал”

  Брой

      присъствали

Общ брой

общински

съветници

24

0

0

2

26

29

    Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И:

1. Освобождава от длъжност управител Георги Мяшков с ЕГН ……………… на „ Водоснабдяване, канализация и териториален водоинженеринг“ ЕООД с ЕИК 822106633, със седалище и адрес на управление гр. Велинград, ул. “Академик Иван Павлов“ № 1, като прекратява овластяването му като управител, без да освобождава същият от отговорност за периода на управление на дружеството.

2. Избира Цветан Сотиров, ЕГН ……………….., с адрес: гр. Велинград, ул. ……………………. за управител на „Водоснабдяване, канализация и териториален водоинженеринг“ ЕООД с ЕИК 822106633 за срок до провеждането на конкурс по реда на Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества с общинско имущество и да упражняване правата на собственост на Община Велинград в търговските дружества.

3. Упълномощава новият управител да предприеме всички правни и фактически действия по отразяване на промяната в Търговският регистър и навсякъде, където е необходимо, като за изпълнение на тези действия има право да упълномощава трети лица.

4. Оправомощава Кмета на община Велинград да прекрати Договор за управление № 515/05.06.2017г. с Георги Мяшков с ЕГН ……………. и да сключи договор за управление с Цветан Сотиров, ЕГН ……………., с адрес: гр. Велинград, ул. ………………………… за срок до провеждане на конкурс.

5. Забранява на Георги Мяшков с ЕГН ………………. да извършва всички разпоредителни сделки, включително и разходване на средства, считано от дата 16.07.2019 г.

    Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на извънредно заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 15.07.2019г., Протокол №10, точка №1 от дневния ред, по вх.№414/12.07.19г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по икономика, финанси, бюджет и дружества.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                           /инж.А.Мареков/

Коментарите са изключени!