ОБЯВА ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТТА

ОБЯВА

ОБЯВА ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТТА

На основание чл. 6, ал. 10 от „Наредбата за условия и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда (Наредба за ОВОС) ДВ, бр. 3 от 05.01.2018 г., в сила от 09.01.2018 г.

Във връзка с постъпило писмо в Общинска администрация – Велинград от Директора на РИОСВ – Пазарджик с изх. № ПД – 01-248-(15) и с Наш с вх. №32-01/107 от 16.07.2019 год., Кмета на Община Велинград

 

СЪОБЩАВА

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за

 

„ Изграждане на многофамилна жилищна сграда с обекти за търговия и услуги СПА център с басейн и свързаните с това ПУП за промяна на предназначението на земеделски земи, трасе на водопровод за минерална вода“ и разрешително за водовземане от КЕИ „К-19“ находище „ Велинград- Лъджене“ в имоти с идентификатори и 10450.149.1, 10450.149.2, 10450.149.3 и 10450.149.4,  м. „Голямо блато“, по КККР на гр. Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик, с възложител „СТРОИТЕЛНА КЪЩА ДИАМАНТ“ ООД

 

          ГРАЖДАНИТЕ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД ИМАТ ПРАВО ДА ВЗЕМАТ ОТНОШЕНИЕ В СРОК ДО 14 ДНИ  ОТ 16.07.2019 год. (вторник) до 30.07.2019 год. (вторник) ЗА МНЕНИЕ И ВЪЗРАЖЕНИЕ ПО ОБЯВЕНОТО ПО-ГОРЕ ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ МОГАТ ДА ГО НАПРАВЯТ В ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ВЕЛИНГРАД С АДРЕС: БУЛ. „ХАН АСПАРУХ“ №35 ИЛИ В РИОСВ – ПАЗАРДЖИК С АДРЕС: УЛ. „ГЕНЕРАЛ ГУРКО“ №3, 4400 П.К.220.

 

 

         Дата: 16.07.2019 г.

 

Коментарите са изключени!