РЕШЕНИЕ №182 /24.07.2019г.

Относно: Даване на разрешение за изработване на ПУП- схема за трасе на нов водопровод за минерална вода ф63 за захранване на „СЛАДКАРСКИ ЦЕХ“ в УПИ ІІІ-251 в кв.58а   по плана на с.Драгиново,Община Велинград.
 

На основание  чл.21 ал.1,т.8 и т.11 от ЗМСМА; чл.124а, ал.1 от ЗУТ; чл.124б, ал.1 от ЗУТ  и във връзка чл.110 ал.5 от ЗУТ, Глава ІV от ЗУТ Мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура и в частност Раздел І чл.64 от ЗУТ Общи изисквания към елементите на техническата инфраструктура и след проведено поименно гласуване с:

Брой гласове

 «за»

Брой гласове      «против»

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

24

0

0

24

29

            Общински съвет – Велинград,

Р  Е  Ш  И:

 І.Дава разрешение за изработване  на ПУП- схема за трасе на нов водопровод за минерална вода ф63 за захранване на „СЛАДКАРСКИ ЦЕХ“ в УПИ ІІІ-251 в кв.58а   по плана на с.Драгиново,Община Велинград.

         Целта на разработката е да се определи трасе на нов подземен водопровод за минерална вода ф63 за захранване на „Сладкарски цех“ на възложителя, който се намира в УПИ ІІІ-251 в кв.58а от плана на с.Драгиново, общ. Велинград. Присъединяването ще се осъществи от съществуващ водопровод, който преминава северно от ул. „Изгрев“ в зелената площ на УПИ І-Детска-градина в кв.58 от плана на с.Драгиново. В имота на възложителя ще се обособи водомерна шахта. Планът се изработва в съответствие с Глава ІV от ЗУТ- Мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура и в частност Раздел І чл.64 от ЗУТ Общи изисквания към елементите на техническата инфраструктура. Общата дължина на новия водопровод е 15 м.

        Трасето на водопровода започва от съществуващ водопровод, който преминава северно от ул.“Изгрев“ в зелената площ на УПИ І-Детска-градина в кв.58 от плана на с.Драгиново, пресича ул.“Изгрев“ и достига до мястото, определено за изграждане на водомерна шахта в имота на възложителя – УПИ -251 в кв.58а от плана на с.Драгиново, общ.Велинград.

        В графичния материал с червен, син и черен цвят са отразени елементите от кадастъра и регулацията, а за прегледност със зелена линия е отразено трасето на новия водопровод.

ІІ.Одобрява приложеното задание по чл.125 от ЗУТ

ІІІ.Настоящето Решение да се разгласи по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ

ІV.Решението не подлежи на оспорване съгласно чл.124б ал.4 от ЗУТ

 V.Решението да се впише в регистара на общинската администрация по чл.5 ал.5 от ЗУТ

            Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 24.07.2019г., Протокол №11, точка №19 от дневния ред, по вх.№420/15.07.19г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                         /инж.А.Мареков/

Коментарите са изключени!