РЕШЕНИЕ №183 /24.07.2019г.

Относно: Разрешение за изработване на ПУП за промяна предназчението на земя от горски фонд за част от ПИ 10450.227.4, местност „Начовото” по КК на град Велинград.

На основание чл. 21 ал.1 т.8 и т.11, от ЗМСМА,чл.124а ал.1 от ЗУТ 124б ал.1  от ЗУТ/ и след проведено поименно гласуване с:

Брой гласове

 «за»

Брой гласове      «против»

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

25

0

0

25

29

            Общински съвет – Велинград,

Р  Е  Ш  И:

            1.Разрешава изработване наПУП за промяна предназначението на земя от горски фонд.

            С настоящия подробен устройствен план се предвижда да се предприеме процедура по промяна предназначението на част от имот 10450.227.4  в „За параклис”. Ще се образува един нов урегулиран поземлен имот УПИ I- „За параклис” с площ от 200 кв.м. Достъпът до него ще се осъществява чрез съществуващ път на място, който се свързва с асфалтовия път за местността. Предвидено е „свободно” застрояване. Устройствената зона е „предимно производствена”. Параметри на застрояване са – плътност 80%, Кинт=2.0, минимална озел. площ 20% ,етажност – до 2 етажа /10м/.

            2.Одобрява приложеното задание по чл.125 от ЗУТ.

            3.Настоящето Решение да се разгласи по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ.

            4.Решението не подлежи на оспорване съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ.

            5.Решението да се впише в регистъра на общинската администрация по чл.5 от ЗУТ.

            Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 24.07.2019г., Протокол №11, точка №20 от дневния ред, по вх.№421/15.07.19г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                         /инж.А.Мареков/

Коментарите са изключени!