РЕШЕНИЕ №184 /24.07.2019г.

Относно: Доклад за Кмета на Община Велинград за одобряване  на Окончателен проект на Общ устройствен план на гр.Велинград, с.Драгиново и землищата им. 

На основание чл.21, ал.1,т.11 и т.12 и ал.2 от ЗМСМА; чл.103 ал.1 т.1 ,чл104 ал.1,чл.105 т.2, чл.107, чл.126 ал.4 и  чл.127 ал.6 от ЗУТ, Протокол  с вх.№92-00/909 от 14.03.2019г.от проведено – ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ на ОУП и Информация за Преценка необходимостта от Екологичната оценка към него по чл.127 ал.1 от ЗУТ; Решение №I. от Протокол №3/13.06.2019г. на ЕСУТ при Община Велинград по чл.127 ал.3 от ЗУТ, Изпълнени Съгласувателни процедури по чл.127, ал.2, т.2 от ЗУТ за положителни становища и съгласувания на ОУП гр.Велинград, с.Драгиново и землищата им:

 • Съгласувателно писмо изх.№09-00-39 от 13.02.2019г(наш вх.№04-00/24 от 13.02.2019г на Министерство на отбраната-София(Министър Красимир Каракачанов);
 • Писмо изх.№РД-03-3356-1 от03.08.2018г(наш вх.№04-00/231 от 06.08.2018 от Областна дирекция “Земеделие”-Пазарджик (Директор Стоян Траянов );
 • Писмо изх.№18-изх-5057-03 от 31.08.2018г.(наш вх.№34-00/142 от 03.09.2018г) и Съгласуване без възражения с писмо изх.№19-изх-4347-04 от 17.06.2019г.(наш вх.№04-00/138 от 18.06.2019г) на “Южноцентрално държавно предприятие”-Смолян – към МЗХГ -директор(инж.Б.Арабаджиев);
 • Положително становище от Регионална дирекция по горите-Пазарджик, изх.№РДГ09-1326 от 04.09.2018г (наш вх.№24-00/297 от 05.09.2018г.) -директор инж.Ангел Кузманов;
 • Писмо изх.№2851 от 12.06.2019г (наш вх.№53-00/866 от 13.06.2019г) потвърждаващо положително становище дадено с Писмо изх.№4274 от 25.09.2018г(наш вх.№52-00/68 от 26.09.2018г) на ТП ДГС”Алабак”-Велинград(директор инж.Иван Гюров);
 • Положително становище изх.№2593-1  и изх.№2593-2 от 13.06.2019г(наш вх.№53-00/880 от 17.06.2019г) на ТП “Държавно Ловно стопанство”Чепино” с директор д-р инж. Гено Пеев
 • Одобрително становище от Областно пътно управление-Пазарджик към АПИ с изх.№08-00-202/06.08.2018г (наш вх.№66-00/39 от 07.08.2018г)-директор инж.Мая Шимбова;
 • Съгласувателно становище от ДП”НКЖИ”-София изх.№ЖИ-29813 от 13.08.2018г. от Генерален директор инж.Красимир Памукчийски;
 • Писмо изх.№Кд-08-91(1) от 13.08.2018г.(наш вх.№24-00/274 от 19.08.2018г)от Басейнова дирекция”Източнобеломорски район”-Пловдив към МОСВ(Директор инж.Цветелина Кънева);
 • Съгласувателно становище от „Водоснабдяване, канализация и териториален водоинженеринг”ЕООД-Велинградизх.№665/02.11.2018г.(вх.№5300/1600от02.11.2018г.) – управител Георги Мяшков;
 • Съгласувателно становище  от “Електроразпределение ЮГ”ЕАД – Пловдив-EVN група изх.№6608 от 24.07.2018г (наш вх.№53-00/1246 от 25.07.2018г) Изп.член на Съвет на директорите Костадин Величков;
 • одобрително Становище на ОУП от  Регионална здравна инспекция -РЗИ- Пазарджик към МЗ(д-р Фани Петрова)- изх.№91/29.10.2018г.;
 • Положително становище от РС”ПБЗН”към МВР,рег.№729400-124 от 13.06.2019г (наш вх.№14-00/26 от 13.06.2019г.) Началник инж.Методи Ушев;
 • Писмо изх.№03/26.02.2016г (наш вх.№30-00/13 от 26.02.2016г.)-Исторически музей-Велинград-Директор Снежана Велева;
 • Писмо изх.№949/10.10.2016г.(наш вх.№33-00/63 от 12.10.2016г.) от Национален Археологически институт с музей към БАН-София, директор доц.д-р Людмил Вагалински;
 • Писмо изх.№ТI 43403 от 23.05.2017г (наш вх.№53-00/741 от 26.05.2017г) от Теленор България”ЕАД-София- Росен Карагьозов;
 • Писмо изх.№ПМО 2589/4/ от 29.05.2017г (наш вх.№26-00/582 от 02-06-2017г) от “Електроенергиен системен оператор”ЕАД-София, Изп.директор Иван Йотов
 • Съгласувателно становище от “СИТИГАЗ БЪЛГАРИЯ”ЕАД- Пловдив наш вх.№26-00/044 от 26.06.2019г (Инж.Ясен Христозов)
 • Съгласуватилно становище от “БКТ”ЕАД-ВИВАКОМ с изх.№0800-1484 от 12.юни.2019г (наш вх.№26-00/896 от 14.06.2019г) ,ръководител съгласуване Мартин Аспарухов;
 • Съгласувателно становище от “ТЕЛЕКАБЕЛ”АД-Пазарджик с изх.№6616/17.06.2019г(наш вх.№26-00/913 от 18.06.2019г) на изп.директор Георги Лазов;
 • ПОЛОЖИТЕЛНО Решение №ПК-02-ЕО/2019г за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка, издадено от РИОСВ-Пазарджик – писмо изх.№ПД-02-4264-(22) от 26.06.2019г (наш вх.№32-01/98 от 26.06.2019г) на Директор Костадин Гешев, последвано от Обобщена справка за видовете съответствия с нормативната уредба-писмо изх.№ПД-02-4262-(24) от 09.07.2019г.(наш вх.№32-01/203 от 09.07.2019г) Директор-РИОСВ-Пз Костадин Гешев; Констативен протокол с Вх.№92-00/2550 от 24.07.2019г. за обобщена справка- РИОСВ
 • КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ вх.№92-00/2408 от 15.07.2019г на Община Велинград за липса на възражения в законоустановения 14-дневен срок по Публично оповестеното ПОЛОЖИТЕЛНО Решение №ПК-02-ЕО/2019г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка, издадено от РИОСВ-Пазарджик – писмо изх.№ПД-02-4264-(22) от 26.06.2019г (наш вх.№32-01/98 от 26.06.2019г) на Директор Костадин Гешев
 • Становище по задание ОУП-ПП с изх.33-НН-380 от 12.06.2017г(наш вх.№04-00/ 342 от 13.12.2017г) на Министерство на Културата-София(Зам.Министър Амелия Гешева)
 • Съгласувателно становище изх.№33-НН-380 от 15.07.2019г от Министър на културата (Банов), становище на Национален институт за недвижимо културно наследство-НИНКН-София изх.№0800-2033(7) от 15.07.2019г. (Директор арх.Даниела Джуркова) наш вх.№33-00/42 от 16.07.2019г.

и Доклад на Кмета на Община Велинград за приемане на Окончателен проект на “Общ устройствен план на гр.Велинград, с.Драгиново и землищата им”-изх.№09-00/373  от 17.06.2019г. и след проведено гласуване с:

Брой гласове

 «за»

Брой гласове      «против»

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

25

0

0

25

29

            Общински съвет – Велинград,

Р  Е  Ш  И:

ОДОБРЯВА Окончателен проект на  Общ устройствен план на гр.Велинград, с.Драгиново и землищата им, със съответните и неизменна част от него: СХЕМИ, ПРАВИЛА И НОРМАТИВИ за неговото прилагане, както и определените с Общия устройствен план:

1. общата структура на територията- предмет на плана, и преобладаващото предназначение на съставните и структурните части – местоположението и границите на териториите за населени места ; земеделските територии; горските територии; териториите за природозащита; териториите за културно-историческа защита; нарушените територии за възстановяване и териториите със специално, с друго или със смесено предназначение;

2. общият режим на устройство на всяка от териториите по т. 1 със съответните правила и нормативи;

3. разположението на мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура на територията на общината и връзките им с териториите на съседните общини и с инфраструктурни мрежи, съоръжения и обекти от национално значение;

4. териториите с публична държавна и с публична общинска собственост и режимът на тяхното устройство;

5.  застрашените от бедствия територии, определени съобразно картите, изготвени по реда на наредбата по чл. 6, ал. 2 и общинските планове по чл. 9, ал. 1 от Закона за защита при бедствия, както и необходимите превантивни мерки и начин на устройство и защита;

6. териториите за активно прилагане на ландшафтноустройствени мероприятия и естетическо оформяне.

Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 24.07.2019г., Протокол №11, точка №22 от дневния ред, по вх.№427/17.07.19г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                         /инж.А.Мареков/

Коментарите са изключени!