РЕШЕНИЕ №186 /24.07.2019г.

Относно: Одобряване на ПУП – Парцеларен план – Кабелна линия 1 kV от БКТП „Марина ливада” до имотна граница на с идентификатор ПИ 10450.151.24 по КК на  гр.Велинград.
 

На основание чл. 21 , ал. (1) т. 8 и т.11 и чл.27 от ЗМСМА; чл. 134 ал.(1) , т. 1 от ЗУТ, чл. 134, ал.(2), т. 6 от ЗУТ, чл. 129, ал.1 и 2 от ЗУТ, чл.60, ал.2 от ЗУТ, чл.60 от АПК  и след проведено поименно гласуване с:

Брой гласове

 «за»

Брой гласове      «против»

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

24

0

0

24

29

            Общински съвет – Велинград,

Р  Е  Ш  И:

 

  1. Одобрява подробен устройствен план – Парцеларен план – Кабелна линия 1 kV от БКТП „Марина ливада” до имотна граница на с идентификатор ПИ 10450.151.24 по КК на  гр.Велинград.

Целта на разработката е да се определи трасе за кабелна линия 1 kV от БКТП „Марина ливада” до имотна граница на ПИ с идентификатор 10450.151.24 по КК на гр. Велинград, възложено от „Електроразпределение ЮГ” ЕАД на д-р инж. В. Цветков.

          При проектиране са използвани изходни данни от кадастралната карта на землището на гр. Велинград и ПУП-ПП от Възложителя.

          Предвижда се оста на кабела да е на 0.60м. от имотните граници.

          Сервитутът на новопроектирания кабел е по 2.0м. от страната на пътя и 0.60м. от страната на имотите.

          Изготвянето на парцеларния план е съобразено с разпоредбите на ЗУТ. Съдържанието на графичния и текстовия материал е съгласно Наредба № 18/14.06.2001г. за обема и съдържанието на устройствените планове.

          Дължината на проектното трасе е 155.91м.

  1. Задължава Кмета на Община Велинград да извърши законоустановените процедури по изпълнение на т.1.

       Съгласно чл. 60 от АПК дава съгласие за предварително изпълнение на решението.

 

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 24.07.2019г., Протокол №11, точка №24 от дневния ред, по вх.№431/22.07.2019г.  и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                         /инж.А.Мареков/

Коментарите са изключени!