РЕШЕНИЕ №187/24.07.2019г.

Относно: Приемане на СХЕМА по чл.56 ал.1 и ал.2 от ЗУТ за поставяне на  1 брой Временен преместваем търговски обекти,  в  упи VI. с отреждане “За парк” в кв.397  с площ= 23000м2 -по Регулационния план на град Велинград,( имот пл.№5972-Публична Общинска собственост по обезсиления Кадастрален план), имот-ПОС  с идентификатор №10450.503.997 по Кадастрална карта на Велинград,  както следва: НОВО петно №1 (с площ=32м2)

На основание  чл.21 , ал.1,т.8  от ЗМСМА и във връзка с чл.3, ал.2, т.3, чл.8 ал.1, чл.11 ал.1 от ЗОС, чл.56 ал.1 т.2 и ал.2 изр.последно, чл.62 ал.7 т.5 от ЗУТ  и § 5, т.80 от ДР на ЗУТ, чл.4 ал.4 т.2 от Наредбата за разполагане на преместваеми обекти за търговия-маси, кабини и др. в Община Велинград,чл.30 ал.1 ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинско имущество  на Община Велинград, Акт за Публична Общинска собственост №45 от 22.04.2008г., вписан Акт №А-187, т.II,дело №458,вх.рег.№569/22.04.2008г на Съдия по вписвания РС-Вд;   Скица №18/18.01.2019г. от Действащия  Регулационен план на Велинград, Скица №15-6610108 от 14.09.2018г. от Кадастралната карта на Велинград-СГКК и след проведено поименно гласуване с:

Брой гласове

 «за»

Брой гласове      «против»

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

12

7

5

24

29

Поради недостатъчно мнозинство, Общински съвет – Велинград,

Р  Е  Ш  И:

1. Не приема СХЕМА по чл.56 ал.1 и ал.2 от ЗУТ за поставяне на  1 брой Временен преместваем търговски обекти,  в  упи VI. с отреждане “За парк” в кв.397  с площ= 23000м2, по Регулационния план на град Велинград,( имот пл.№5972-Публична Общинска собственост по обезсиления Кадастрален план), имот-ПОС  с идентификатор №10450.503.997 по Кадастрална карта на Велинград, както следва:

  • НОВО петно №1 (с площ=32м2) за разполагане временен преместваем търговски обект:ПАВИЛИОН”БИСТРО-СНЕК БАР “, при спазване на следните  ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ условия:

2.1.ЗАДЪЛЖИТЕЛНО се осигури РАМПА с ширина=3,0м за почистване на северното (долно) езеро

2.2.НЕ СЕ  засяга съществуващата растителност-част от Зелената система на града и водни площи;,

2.3.Без да се засягат устоите на съществуващ пешеходен мост към залесения остров и подпорни стени;

2.4.Без да се възпрепятства свободния пешеходен достъп по алеите (с ширина мин 3,0м) и по пешеходния мост,  съгласно Приложение №2-неизменна част от Решението.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 24.07.2019г., Протокол №11, точка №25 от дневния ред, по вх.№434/22.07.19г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                         /инж.А.Мареков/

Коментарите са изключени!