РЕШЕНИЕ №188/24.07.2019г.

Относно: Даване на съгласие за образуване на зони за търговия в с. Юндола за периода на провеждане на събор в с. Юндола през 2019 година.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.30 , ал.1, ал.2, ал.3 и  ал.5 от Наредбата за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинско имущество на Община Велинград, чл.21, ал.1, т.6 и т.7 от Наредбата за администрирането на МДТ на Община Велинград и след проведено поименно гласуване с:

Брой гласове

 «за»

Брой гласове      «против»

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

23

0

0

23

29

            Общински съвет – Велинград,

Р  Е  Ш  И:

1.Дава  съгласие за образуване на зони за търговия с номера №1, №2, №3, №4, №5, №6 за поставяне на преместваеми обекти -маси и колички, гондоли, стрелбище,в УПИ I, кв 29,  УПИ IV, кв28, О.Т.296  до О.Т.300А, О.Т.250 до О.Т.257А по плана на с.Юндола, за определените дни на провеждане на събора в с.Юндола през 2019 година.

-  зона за търговия №1 с площ от 200 кв.м., за  атракции

 - зона за търговия №2 с площ от 300 кв.м., за  атракции

 - зона за търговия №3 с площ от 150 кв.м., за атракции

 - зона за търговия №4 с площ от 1000 кв.м., за търговия -маси и колички.

 - зона за търговия №5 с площ от 500 кв.м., за търговия -маси и колички.

 - зона за търговия №6 с площ от 1200 кв.м., за търговия -маси и колички.

        2.Търговската дейност да се извърши след одобрение от ЕСУТ към Община Велинград.

         3.Упълномощава Кмета на Община Велинград да издаде Разрешение за ползване ”за поставяне на атракционни съоръжения  в зоните за търговия с номера №1, №2, №3.”

        4.Събирането на таксите в зоните за търговия се възлага на ОП  ”СИП и ТИЦ”.

 

 

 

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 24.07.2019г., Протокол №11, точка №26 от дневния ред, по вх.№435/23.07.2019г.  и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                         /инж.А.Мареков/

Коментарите са изключени!