РЕШЕНИЕ №189/24.07.2019г.

Относно: ПУП – схема за трасе на нов водопровод за минерална вода от общински водопровод „Чепино” до УПИ I-„За болница” в кв.65 по плана на Велинград.

На основание чл. 21 , ал. (1) т. 8 и т.11 и чл.27 от ЗМСМА; чл. 124а, ал.(1) от ЗУТ, чл. 124б от ЗУТ, във връзка с чл. 64 ал.(1) т.3 от ЗУТ и чл.108 ал.(2) от ЗУТ и след проведено поименно гласуване с:

Брой гласове

 «за»

Брой гласове      «против»

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

22

0

0

22

29

            Общински съвет – Велинград,

Р  Е  Ш  И:

       1.Разрешава изработването на проект за подробен устройствен план – схема за трасе на нов водопровод за минерална вода от общински водопровод „Чепино” до УПИ I-„За болница” в кв.65 по плана на Велинград.

        Трасето на водопровода започва от т.А-общински водопровод „Чепино“, като присъединяването ще се осъществи на ул. „Цар Самуил” между о.т.1498 и о.т.1500. От там преминава изцяло по ул. „Цар Самуил” на север в източното платно на улицата на около 1м. от бордюрите в улицата, докато достигне до УПИ I-„За болница” в кв.65. Там преминава през двора на болницата на изток, докато достигне до т. В – до сградата ма МБАЛ- Велинград. Общата дължина на трасето ще бъде 845 м.

       2.Одобрява приложеното задание по чл.125 от ЗУТ.

       3.Настоящето решение да се разгледа по реда на чл.101б, ал.2 от ЗУТ.

       4.Решението не подлежи на оспорване съгласно чл.124б, ал.1 от ЗУТ.

       5.Решението да се впише в регистъра на община Велинград по чл.5 от ЗУТ.

Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

 

 

 

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 24.07.2019г., Протокол №11, точка №27 от дневния ред, по вх.№430/22.07.2019г.  и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                         /инж.А.Мареков/

Коментарите са изключени!