ЗАПОВЕД №1066/02.08.2019 година

О Б Щ И Н А     В Е Л И Н Г Р А Д

З А П О В Е Д

 

№1066/02.08.2019 година

 На основание чл.44,ал.2 от ЗМСМА, чл.79 ал.1, т.1, чл.80 и чл.81 от Наредбата за реда за придобиване, разпореждане и  управление на общинско имущество на Община Велинград и във връзка с изпълнение на Решение № 63/22.02.2018  година и Решение №334/29.11.2018 година на ОбС- Велинград,

 

Н А Р Е Ж Д А М :

1. На 04.09.2019 година от 10:00 часа в Малката заседателна зала на Община Велинград да се проведе публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /години/ на следнят общински имот:

-  помещение №3 с площ от 15.69 кв.м. с предназначение „за търговска дейност”, находящо се в УПИ XXIV, кв.124, по регулационния план на гр.Велинград, с  идентификатор 104502.502.276.1.3  по кадастралната карта и кадастрални регистри на община Велинград.

              2.Определям начална тръжна месечна наемна цена за горепосоченото помещение в размер на 125.00 лв. без ДДС.

         3. Определям депозит  за участие в търга с тайно наддаване в размер на 450.00 лв., която представлява 25 % от началната годишна месечна наемна цена, който се внася по сметка BG 89 SOMB 91303361807101, BIC:SOMBBGSF „ РАЙФАИЗЕНБАНК-БЪЛГАРИЯ”АД  до 15,00 часа на 03.09.2019 година.

         4. Утвърждавам тръжна документация и такса за нейното закупуване в размер на 96.00 лв./деветдесет и шест лева/ с ДДС. Същата се закупува от касата на Общинска Администрация, находяща се на първи етаж, всеки работен ден от 9.00 часа до 15.30 часа, от 27.08.2019 год. до 03.09.2019 год.

        5. Оглед и информация на помещението може да се получи всеки ден от 9.00 часа до 15.30 часа, от 27.08.2019 година до 03.09.2019 година в отдел „УСНРОПЗ“, ет.3, ст.31 на Община Велинград.

       6. Определям краен срок за приемане на тръжни документи за участие в търга с тайно наддаване до 16.00 часа на 03.09.2019 година в Деловодството на община Велинград.

       7.  Към заявления (по образец) за участие в търга с тайно наддаване се прилагат  документите съгласно указаното в образеца.

  • Документ за закупена тръжна документация /вярно с оригинала/.
  • Документ за внесен депозит /вярно с оригинала/.
  • Декларация за оглед на помещението  /образец/
  • Копие от документа за самоличност /вярно с оригинала/.
  • Пълномощно с нотариална  заверка на подписа, когато се участва чрез пълномощник.
  • Оферта –образец /подава се в отделен непрозрачен запечатан плик надписана с наименованието на участника и помещението предмет на търга/, поставен в хартиен плик с останалите по горе изброени документи.

За юридически лица допълнително се прилагат:

  • Удостоверение от Агенцията по вписванията/заверен препис/ или справка от търговския регистър за регистрация на юридическото лице /заверено от юридическото лице/.
  • Копие от документа за регистрация по ЗДДС ако има такъв, заверен вярно с оригинала.

       9. При закупени тръжни документи и заявено участие, чрез подаване на оферта на само един кандидат, търгът с тайно наддаване се отлага с една седмица.Повторна процедура по т.1 да се проведе при същите условия, час и място на 11.09.2019 година, като удължавам срока за продажба на тръжни документи и внасяне на депозит до 15.30 часа на 10.09.2019 година и определям краен срок подаване на тръжни документи 16.00 часа на 10.09.2019 година.

     10. Обявата за провеждане на публичния търг с тайно наддаване да се публикува не по късно от 15 дни от датата, определена за провеждане на търга в един местен ежедневник, на интернет страницата и таблото за обяви на община Велинград.За действията на комисията, както и обстоятелствата по чл.84 и чл.85 от Наредбата за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинското имущество на община Велинград се съставя протокол, който се подписва от всички членове на комисията.

Настоящата заповед да се връчи на всички членове на комисията.

Д-р Костадин Коев :……………….                                                                        

КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД

                                                                                  

Коментарите са изключени!