Обявление

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Във връзка със заявление с вх.№ 94-00/4904  от 02.07.2019 г.

 и на основание § 4/1/ от Допълнителните разпоредби на ЗУТ

           Съобщаваме Ви, че е изработен проект -  ПУП за ЧИ на  ПРЗ за  УПИ №ХI-11-„Цех за изкупуване, преработка, сушене и пакетиране на диворастящи гъби, билки и плодове, търговия и услуги” /ПИ 10450.8.186/, местност „Анезица” по КК  на гр. Велинград.

          С проекта за частично изменение на плана  за регулация, уличничните  и дворищните регулационни линии не се променят. УПИ №ХI-11 се отрежда за имот 186 /по одобрена КК на град Велинград имот 172011 е с нов идентификатор 10450.8.186/.

Така, след направените промени, новообразувания УПИ са с площ и отреждане както следва :

          УПИ № ХI-186-„Цех за изкупуване, преработка, сушене и пакетиране на диворастящи гъби, билки и плодове, търговия и услуги” с площ 334 кв.м.

          С проекта за частично изменение на плана за застрояване се предвижда запазване на съществуващата сграда в имота и ново застроително петно – свързано застрояване с ПИ 10450.8.185 – покриване на съществуващия калкан на сграда в ПИ 10450.8.185 и свързано застрояване със съществуващата сграда в имота. Параметрите на застрояване са:  Плътност -80%, Кинт = 2.0, Етажност до 2 етажа /10м./

          Устройствената зона е „предимно производствена”.

          Проектът се намира в отдел “Териториално и селищно устройство” – Община Велинград, бул. “Хан Аспарух” № 35, ет. 1, ст. 2 , може да се прегледа от заинтересованите лица и да се възрази в 14 /четиринадесет/ дневен срок от съобщението до   Кмета на община Велинград.

Коментарите са изключени!