Обявление

На основание чл. 124 б, ал. 2 от ЗУТ и във връзка с Решение № 183/24.07.2019 г. на Общински съвет гр.Велинград се разрешава:

    Изработване на ПУП за промяна предазначението на земя от горски фонд за част от ПИ 10450.227.4, местност „Начовото” по КК на град Велинград.

    С настоящия подробен устройствен план се предвижда да се предприеме процедура по промяна предназначението на част от имот 10450.227.4  в „За параклис”. Ще се образува един нов урегулиран поземлен имот УПИ I- „За параклис” с площ от 200 кв.м. Достъпът до него ще се осъществява чрез съществуващ път на място, който се свързва с асфалтовия път за местността. Предвидено е „свободно” застрояване. Устройствената зона е „предимно производтвена”. Параметри на застрояване са – плътност 80%, Кинт=2.0, минимална озел. площ 20% ,етажност – до 2 етажа /10м/.

       Проектът се намира в отдел „ТСУ” на община Велинград, ет. 1, стая № 2.

Коментарите са изключени!