Обявление

          На основание чл.124 б, ал.2, от ЗУТ и във връзка със Заповед №1119/13.08.2019 г. на Кмета на общ. Велинград се разрешава:

          Изработване на ПУП-Проект за частично изменение на плана за регулация на основание чл.15, ал.3 и §8 от ЗУТ за УПИ VІ-73 в кв.25 по плана на с.Драгиново, Община Велинград.

          С проекта за частично изменение на плана за регулация уличната регулация не се променя. Дворищната регулация се променя по следния начин: границите на УПИ VІ-73 се поставят в съответствие с имотните граници на ПИ 73, а границите на УПИ V-72 се поставят в съответствие с имотните граници на ПИ 72 и ПИ 1220 във връзка с §8 от ЗУТ. УПИ V-72 се отрежда и за имот 1220. За сметка на УПИ VІ-73 се образуват два нови урегулирани поземлени имота на основание взаимно съгласие на собствениците и на основание чл.15 ал.3 от ЗУТ.

          Новообразуваните парцели са с площ и отреждане както следва:

          Нов УПИ VІ-73, кв.25 с площ 238 кв.м.

          Нов УПИ ХХІ-73, кв.25 с площ 178 кв.м.

          Нов УПИ V-72,1220, кв.25 с площ 974 кв.м.

          С проекта за частично изменение на плана за застрояване се предвижда запазване на съществуващите сгради в имотите и не се предвижда ново строителство. Устройствената зона е „жилищна с малка плътност и височина на застрояването“.

          Измененията са показани със зелен цвят в идейната скица.

           Заповедта се намира в сградата на Кметство с.Драгиново и Община Велинград.

АБ

14.08.2019 г.

Коментарите са изключени!