Обявление

На основание чл.124 б, ал.2, от ЗУТ и във връзка със Заповед №1121/13.08.2019 г. на Кмета на общ. Велинград се разрешава:

          Изработване на ПУП-проект за частично изменение на плана за застрояване на УПИ VІІ-91 в кв.40 по плана на с.Драгиново, Община Велинград.

       С проекта за частично изменение на плана за застрояване се предвижда ново застроително петно в УПИ VІІ-91 по следния начин – пристройка и надстройка на съществуваща жилища сграда до три етажа, като се спазват всички нормативни отстояния от съседните имоти и през улиците, както е показано в графичната част. Устройствената зона е „жилищна с малка плътност и височина на застрояването“.

        Устроиствените параметри са следните: етажнос до 3 етажа височина 10 м.; плътност на застрояване-до 60%; Кинт-до 1,2; озеленяване- 40%; устройствена зона „Жм“.

        Промените са отразени с кафяв цвят в идейното предложение.

        Заповедта се намира в сградата на Кметство с.Драгиново и Община Велинград.

АБ

14.08.2019 г.

Коментарите са изключени!