Обявление

КМЕТСТВО ДРАГИНОВО, ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД

О Б Я В Л Е Н И Е

          На основание чл.124 б, ал.2, от ЗУТ и във връзка със Заповед №1120/13.08.2019 г. на Кмета на общ. Велинград се разрешава:

          Изработване на ПУП-проект за частично изменение на плана за регулация и застрояване на УПИ V-482, УПИ VІ-481 и нова улица с о.т.№№ 174а-168а в кв.39 по плана на с.Драгиново, Община Велинград.

      С проекта за частично изменение на план за регулация, уличната регулация в кв.39 по плана на с.Драгиново се променя по следния начин: Образувасе нова улица с о.т.№№174а-168а по съществуващата на място улица с широчина 7,0 м., която обслужва всички имоти в квартала, но не съществува в регулационния план. В следствие на това се формира нов квартал 39А, за сметка на частта от кв.39, която попада на север от новата улица, а границите на УПИ ХХ-478, ІІ-480, ІІІ-472, ІV-483 се променят до новата улица. Дворищната регулация за УПИ V-482 и VІ-481 за всички засегнати имоти от разработката се променя, като дворищните регулационни линии се съпоставят с имотните граници на основание §8 от ЗУТ. По този начин след направените промени имотите с площ, както следва:

        в кв.39:

        УПИ V-482 е с площ 675.00 кв.м.

        УПИ VІ-481 е с площ 450.00 кв.м.

        УПИ ІV-484 след промените 355 кв.м.

        УПИ ХІХ-485 след промените 495 кв.м.

        УПИ ХVІІІ-486 след промените 150 кв.м.

        УПИ ХVІІ-483 след промените 775 кв.м.

        УПИ ХVІ-487 след промените 520 кв.м.

        УПИ ХV-488 след промените 470 кв.м.

        в кв.39а

        УПИ ХХ-478 след промените 606 кв.м.

        Нов УПИ ІV-479 след промените 183 кв.м.

        УПИ І-477,476 след промените 256 кв.м.

        УПИ ІІ-480 след промените 340 кв.м.

        УПИ ІІІ-472 след промените 300 кв.м.

      С проекта за частично изменение на плана за застрояване се предвижда ново застроително петно в УПИ VІ-481- свободно застрояване, като се спазват всички нормативни отстояния от съседните имоти и през улицата, както и свързано едноетажно застрояване с УПИ V-482, както е показано в графичната част. Устройствената зона е „жилищна с малка плътност и височина на застрояването“.

     Устроиствените параметри са следните: етажнос до 3 етажа височина 10 м.; плътност на застрояване-до 60%; Кинт-до 1,2; озеленяване- 40%; устройствена зона „Жм“.

     Промените са отразени с кафяв и зелен цвят в идейното предложение.

           Заповедта се намира в сградата на Кметство с.Драгиново и Община Велинград.

АБ

16.08.2019 г.

Коментарите са изключени!