РЕШЕНИЕ № 190 /23.08.2019г.

Относно: Сключване на договор за банков кредит от ”ВКТВ” ЕООД с ОББ АД и определяне на обезпеченията, условията по кредита.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 11, т. 18, т. 19 от НРУТДУПСОТД и чл. 147, ал. 2 от ТЗ и след проведеното поименно гласуване с:

Брой гласове

 «за»

Брой гласове      «против»

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

10

2

3

15

29

       Поради недостатъчно мнозинство, Общински съвет – Велинград,

Р  Е  Ш  И:

 

  1. 1.  Не дава съгласие, в качеството си на едноличен собственик на капитала на „Водоснабдяване, канализация и териториален водоинженеринг“(ВКТВ) ЕООД, да бъде изтеглен оборотен кредит от „Обединена българска банка”(ОББ) АД на стойност 300 000 лв.(триста хиляди лева) със срок на кредита 60(шестдесет)  месеца при лихвени условия: RIR + надбавка 3.400%, допълнителни условия към лихвата: лихва: РЛП+3.4%, но не по малко от 3.5%, такси и комисионни: такса управление: 0,5% годишно, Всички останали такси съгласно „Тарифа за таксите и комисионните за бизнес клиенти”(ТТКБК) на ОББ АД, начин на усвояване на кредита: еднократно и начин на погасяване 60(шестдесет) броя месечни вноски по 5 000 (пет хиляди) лева. Упълномощава управителя на ВКТВ ЕООД да подпише договора за банков кредит съгласно общите и други условия на ОББ АД.
  2. 2.  Не дава съгласие, в качеството си на едноличен собственик на капитала на ВКТВ ЕООД Поземлен имот с идентификатор 10450.502.964, целият с площ от 2190 кв.м. ведно със Сграда с идентификатор 10450.502.964.1(СГРАДА за ВиК) с площ 277 кв.м., Сграда с идентификатор 10450.502.964.2(сграда за търговия) с площ 93 кв.м., Сграда с идентификатор 10450.502.964.3(Хангар, депо, гараж) с площ 207 кв.м., Сграда с идентификатор 10450.502.964.4(производствена, складова, инфраструктурна сграда) с площ 38 кв.м., Сграда с идентификатор 10450.502.964.5(производствена, складова, инфраструктурна сграда) с площ 18 кв.м., Сграда с идентификатор 10450.502.964.6(производствена, складова, инфраструктурна сграда) с площ 12 кв.м. и Сграда с идентификатор 10450.502.964.7(производствена, складова, инфраструктурна сграда) с площ 12 кв.м. по КККР на град Велинград, находящи се в УПИ V, квартал 691 по регулационния план на град Велинград с общо РЗП 934(деветстотин тридесет и четири) квадратни метра, собственост на ВКТВ ЕООД, на стойност 470 362лв. (четиристотин и седемдесет хиляди триста шестдесет и два лева) определена с Експертна оценка с вх. №458 от 13.05.2019г. изготвена от „ДИКРИЛ Консулт” ЕООД на 24.04.2019г. да бъдат представени за обезпечаване на всички вземания на ОББ АД, произтичащи от гореописания банков кредит. Упълномощава управителя на ВКТВ ЕООД да извърши всички правни и фактически действия по обезпечаване на банковия кредит с гореописаните имоти и сгради.
  3. 3.  Не дава съгласие, в качеството си на едноличен собственик на капитала на ВКТВ ЕООД машини и съоръжения заложени по действащ към настоящия момент кредит със застрахователна стойност в размер на 111 100лв. (сто и единадесет хиляди и сто лева) да бъдат представени за обезпечаване на всички вземания на ОББ АД, произтичащи от гореописания кредит. Упълномощава управителя на ВКТВ ЕООД да извърши всички правни и фактически действия по обезпечаване на банковия кредит с гореописаните вещи.
  4. 4.  Не дава съгласие, в качеството си на едноличен собственик на капитала на ВКТВ ЕООД да бъдат изпълнени допълнителните условия на ОББ АД, които са:
  • Превод на работни заплати на минимум 20 служители на ВКТВ ЕООД по сметка и ДК в ОББ АД. При неизпълнение се увеличава лихвената надбавка с о.5% за периода на неизпълнение. Следене на условието на тримесечна база.
  • Насочване на 90% от банковите обороти по сметка в ОББ АД. При неизпълнение увеличаване на лихвената надбавка с 0.5% за периода на неизпълнение. Следене на условието на тримесечна база.
  • Разрешение от Комисията за енергийно и водно регулиране”(КЕВР) за увеличаване на цените на услугите.
 

       Настоящото решение е прието на извънредно заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 23.08.2019г., Протокол №12, точка №1 от дневния ред, по вх.№451/20.08.19г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по икономика, финанси, бюджет и дружества.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                         /инж.А.Мареков/

Коментарите са изключени!