РЕШЕНИЕ № 191 /23.08.2019г.

Относно: Разпределяне на неразпределените печалби от минали години на ВКТВ ЕООД

На основание чл. 137, ал. 1, т. 3 и ал. 3 във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ, чл. 11, ал. 1, т. 3 от НРУТДУПСОТД, и чл. 21 ал. 2 от ЗМСМА и след проведеното поименно гласуване с:

Брой гласове

 «за»

Брой гласове      «против»

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

15

0

0

15

29

       Общински съвет – Велинград,

Р  Е  Ш  И:

Дава съгласие, в качеството си на едноличен собственик на капитала на Водоснабдяване, канализация и териториален водоинженеринг“(ВКТВ) ЕООД неразпределените печалби да бъдат разпределени за погасяване на загуби от минали години, както следва:

1.Погасяване на останало частично непогасена загуба за 2012г. – 22 623,80 лв. (двадесет и две хиляди шестстотин и двадесет и три лева и осемдесет стотинки)

2. Частично погасяване на загуба, която е в размер на 187 353,23 лв. (сто осемдесет и седем хиляди триста петдесет и три лева и двадесет и три стотинки), за 2015г. – 107 934,38лв. (сто и седем хиляди деветстотин тридесет и четири лева и тридесет и осем стотинки). Общата сума на погасените загуби от минали години е в размер на 130 558,18 лв. (сто и тридесет хиляди петстотин петдесет и осем лева и осемнадесет стотинки).

Упълномощава управителя на ВКТВ ЕООД да извърши всички правни и фактически действия по разпределяне на неразпределените печалби за погасяване на минали загуби.

       Настоящото решение е прието на извънредно заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 23.08.2019г., Протокол №12, точка №2 от дневния ред, по вх.№450/20.08.19г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по икономика, финанси, бюджет и дружества.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                         /инж.А.Мареков/

Коментарите са изключени!