Обявление

              На основание чл.128 ал. 2 от ЗУТ съобщаваме,че със  заповед №  1285  от  12.09.2019г.  на Кмета на Община Велинград се разрешава изработване на подробен устройствен план – частично изменение на плана за застрояване  за  УПИ XLV-1983,1984,6727,6729,6730,7198,7313,8230,6737,8680 кв.3441 ,като се предвижда запазване на одобреното четириетажно застроително петно в имота и ново триетажно застроително петно в ПИ 7313 (10450.501.2807) – свободно застрояване, както е показано в графичната част, като се спазват нормативни отстояния от съседните имоти. Устройствената зона е „Жилищна със средна плътност и височина на застрояването”.

              Параметри на застрояване – плътност на застрояване – 70 %, К инт. – 1,5, височина на стрехата – до 12м,4 етажа.

Коментарите са изключени!